Zaktualizowano: 24.07.2020

Witamy na www.eagronom.com. Niniejsze Warunki łącznie z naszą Polityką prywatności zawierają warunki dotyczące wszelkiego korzystania z naszej strony internetowej i usług oraz wszelkich treści i usług dostępnych na Platformie lub za jej pośrednictwem (zwane dalej łącznie „Usługami eAgronom” lub „Usługą”).

OÜ E-Agronom to podmiot estoński (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi zwany dalej „eAgronom”), kod rej. 14092394, który obsługuje Platformę ułatwiającą gospodarstwom rolnym zarządzanie ich działalnością, czyli dokumentowanie historycznych danych i działań rolniczych, planowanie nowych działań, zarządzanie zasobami, zamawianie produktów, poszukiwanie informacji o warunkach atmosferycznych, obliczanie kosztów i korzystanie z innych usług dostępnych za pośrednictwem Platformy.

Wiemy, że czytanie warunków może zdawać się długie i nudne, a ważne informacje często giną w żargonie prawniczym. Dlatego poniżej przedstawiamy naszym zdaniem najważniejsze punkty.

Na co wyrażasz zgodę?

 • Twoje dane. eAgronom dąży do działania w najlepszym interesie Klientów. Chcemy Cię więc zapewnić, że bez wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych (w tym danych biznesowych ani osobowych) z jakiegokolwiek powodu z wyjątkiem ulepszania usług eAgronom i współpracy z innymi spółkami w celu udostępniania gospodarstwom rolnym nowych usług.
 • Konto można utworzyć, wypełniając formularz rejestracyjny https://farm.eagronom.com/users/new. Klient może zarejestrować kilku Użytkowników na tym samym Koncie, udzielając im Upoważnienia do działania w imieniu Klienta.
 • eAgronom udziela Klientowi i jego Użytkownikom niezbywalnej licencji na używanie Usług eAgronom na jeden rok (więcej w punkcie Korzystanie z Usług eAgronom poniżej).
 • Różne umowy. Jeżeli zawarliśmy z Tobą osobną umowę, której warunki różnią się od niniejszych Warunków, wówczas osobna umowa jest nadrzędna (patrz Warunki specjalne poniżej).
 • Opłata. Korzystanie z Usług eAgronom podlega opłacie. Przed rozpoczęciem usługi Klient jest informowany o wysokości opłaty. Opłata jest fakturowana dla Klienta jeden raz w roku z góry za kolejny okres licencji. Okres licencji wynosi jeden rok kalendarzowy. Jeżeli Klient nie powiadomi nas przed zakończeniem okresu licencji o zamiarze zaprzestania korzystania z naszej Platformy usługowej, licencja ulega automatycznemu wznowieniu na kolejny rok kalendarzowy (więcej w punktach Opłata i Płatność poniżej).
 • Odpowiedzialność prawna. eAgronom nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Twojego gospodarstwa ani podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe.
 • Rozwiązanie umowy. Jeżeli zamierzasz zakończyć korzystanie z naszej Usługi, musisz powiadomić nas co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu licencji, w przeciwnym razie automatycznie obciążymy Cię kosztami za kolejny okres licencji.
 • Zatrzymywanie danych. Twoje konto zostanie zamknięte w chwili rozwiązania niniejszej Umowy, jednak eAgronom zachowa Twoje dane przez kolejne 3 lata na wypadek zgłoszenia przez Ciebie chęci uzyskania do nich ponownego dostępu. Jeżeli nie chcesz, abyśmy zachowywali Twoje dane po zamknięciu konta, prosimy o powiadomienie o tym fakcie przez wysłanie wiadomości na adres [email protected]; wówczas skasujemy wszystkie Twoje dane.

Pamiętaj, że bardziej szczegółowy opis wszystkich Twoich praw i obowiązków związanych z korzystaniem z naszych Usług znajduje się poniżej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania ich treści, aby uzyskać informacje o ewentualnych aktualizacjach i zmianach. Zaznaczając pole „ Przeczytałem Warunki i Politykę Prywatności” lub podobne w formularzu rejestracyjnym, akceptujesz niniejsze Warunki i potwierdzasz dokładne zapoznanie się z nimi.

eAgronom posiada i obsługuje aplikację mobilną (zwaną dalej „Aplikacją”) oraz stronę internetową www.eagronom.com i jej subdomeny (zwaną dalej „Stroną internetową”), wraz z oprogramowaniem, bazami danym, interfejsami, powiązanymi mediami, dokumentacją, aktualizacjami, nowymi wersjami i innymi powiązanymi lub zintegrowanymi elementami i materiałami (zwanymi dalej „Platformą”).

Usługi eAgronom i Platforma są przedmiotem oferty wymagającej zaakceptowania przez Ciebie bez modyfikacji (innych niż Warunki specjalne) wszystkich warunków zawartych w niniejszych Warunkach oraz na naszej Stronie internetowej, wszelkich innych polityk (w tym Polityki prywatności dostępnej na  https://eagronom.com/pl/privacy-policy/ oraz polityki cenowej dostępnej na link),  jak również informacji o osobiście podanych cenach lub na naszej Stronie internetowej, w zależności od tego, która ma zastosowanie, oraz ich wszelkich przyszłych modyfikacji, które mogą zostać opublikowane na Platformie lub udostępnione za pośrednictwem Usług eAgronom (zwane łącznie „Warunkami”). Po akceptacji niniejsze Warunki stanowią wiążącą prawnie Umowę pomiędzy Tobą a eAgronom. Jeżeli zatwierdzasz niniejsze Warunki w imieniu podmiotu, np. pracodawcy lub spółki, dla którego pracujesz, oświadczasz, że posiadasz upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu.

Jeżeli rejestrujesz się na bezpłatny okres próbny w Usługach eAgronom, odpowiednie postanowienia niniejszych Warunków będą mieć zastosowanie do tego okresu próbnego.

 

1. DEFINICJE

 • Konto – podstawowy sposób dostępu i korzystania z Usług eAgronom, podlegający opłacie wskazanej w wybranym Planie;
 • Upoważnienie – zbiór uprawnień i przywilejów na Stronie internetowej udzielonych Użytkownikowi przez Klienta;
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała niniejsze Warunki wobec firmy eAgronom;
 • Treści Klienta – określone dane i informacje dotyczące danego Klienta, w tym teksty, obrazy, fonogramy, filmy, prezentacje, tabele, schematy, komentarze, linki, statystyki i inne materiały dodane przez Klienta lub przez eAgronom na wniosek Klienta;
 • Treści – wszelkie dane i informacje dostępne za pośrednictwem Usług eAgronom lub zawarte w strukturach Systemu, artykuły, dokumenty, bazy danych, prezentacje, zdjęcia, obrazy, prace audiowizualne, inne materiały informacyjne i wszelkie komentarze niestanowiące Treści Klienta;
 • Bezpłatny okres próbny – tymczasowy dostęp w celu wypróbowania Strony internetowej i Usług eAgronom zgodnie z wybranym planem płatności bez uiszczania opłaty;
 • Materiały eAgronom – interfejsy wizualne, elementy graficzne, projekt, systemy, metody, informacje, kod komputerowy, oprogramowanie, usługi, organizacja, kompilacja treści, bazy danych, kod, dane i wszelkie inne elementy Usług eAgronom i Platformy;
 • Usługi eAgronom – Strona internetowa, System, Treści, Platforma i wszelkie treści, usługi i/lub produkty dostępne na Platformie lub za jej pośrednictwem;
 • Plan – różnorodne kryteria związane z używaniem i funkcjami Usług eAgronom, na których opiera się opłata;
 • Odsprzedawca – podmiot zewnętrzny, który (i) nabywa Usługi eAgronom od eAgronom i odsprzedaje te Usługi eAgronom Klientom oraz (ii) odpowiednio rozlicza takich Klientów;
 • Warunki specjalne – wszelkie szczegóły, specyfikacje i warunki pisemne, na podstawie których strony uzgodniły odstępstwo od niniejszych Warunków;
 • System – zintegrowany system chmury obliczeniowej służący do dostarczania Usług eAgronom, w tym aplikacji, oprogramowania, baz danych, interfejsów, powiązanych mediów, dokumentacji, aktualizacji, nowych wersji i innych powiązanych elementów i materiałów;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która otrzymała Upoważnienie do używania Konta w imieniu Klienta;
 • Strona internetowa – kompilacja wszystkich dokumentów internetowych (w tym obrazów, PHP i plików HTML) udostępnionych na www.eagronom.com lub subdomenach, lub domenach o identycznej nazwie w innych domenach głównych należących do eAgronom.

2. UPOWAŻNIENIE DO ZATWIERDZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW WOBEC FIRMY EAGRONOM

2.1. Korzystanie z Usług eAgronom wymaga zatwierdzenia niniejszych Warunków. Aby zawrzeć umowę, musisz mieć co najmniej 18 lat lub posiadać ważne upoważnienie od przedstawiciela prawnego lub opiekuna. W przypadku podmiotu prawnego musi być on zarejestrowany i posiadać pełną zdolność prawną.

2.2. Warunki zostają zatwierdzone z chwilą wystąpienia jednej z poniższych sytuacji jako pierwszej:

a. podmiot otrzymał od eAgronom potwierdzenie utworzenia Konta i niezbędne dane uwierzytelniające w celu logowania do swojego Konta; lub

b. w przypadku tych Usług eAgronom i części Strony internetowej, których używanie jest niezależne od utworzenia Konta, w chwili uzyskania dostępu do tych usług.

2.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody eAgronom nie możesz korzystać z Usług eAgronom: (i) do celów produkcyjnych, (ii) jeżeli stanowisz konkurencję dla eAgronom lub działasz w imieniu konkurencji, (iii) do monitorowania dostępności, wydajności i funkcji Usług eAgronom, (iv) do używania Treści dostępnych za pośrednictwem Konta w celu wzmocnienia roszczenia prawnego wobec eAgronom, (v) do innych celów porównawczych i konkurencyjnych.

 

3. KONTO

3.1. Cechy, funkcje i elementy Usług eAgronom są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta. Osoba, która zamierza założyć Konto, musi:

a. wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie internetowej; oraz

b. zaakceptować niniejsze Warunki przez zaznaczenie pola „Akceptuję Warunki i przeczytałem Politykę prywatności” lub inne podobne.

3.2. Jeżeli kilka osób wymaga dostępu do jednego Konta w imieniu Klienta, Klient musi ustanowić je Użytkownikami. Każdy taki Użytkownik będzie podlegać ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach.

3.3. Jeżeli Klient ustanowił Użytkowników i udzielił im Upoważnienia, tacy Użytkownicy będą uznawani za upoważnionych do działania w imieniu Klienta podczas użytkowania Konta. eAgronom nie ponosi odpowiedzialności za weryfikowanie ważności Upoważnienia jakiegokolwiek Użytkownika ani nie ma takiego obowiązku. Jednak eAgronom może, wedle własnego uznania, zażądać dodatkowych informacji lub potwierdzenia danych uwierzytelniających. Jeżeli eAgronom nie ma pewności, czy Użytkownik uzyskał Upoważnienie, eAgronom może, wedle własnego uznania, uniemożliwić takiemu Użytkownikowi dostęp do Usług eAgronom.

3.4. Użytkownik może być połączony z kilkoma Klientami i Kontami. Usunięcie Użytkownika z jednego Konta nie spowoduje usunięcia Użytkownika z Platformy, jeżeli jest połączony z kilkoma Kontami.

 

4. OPŁATA

4.1. Korzystanie z Konta podlega Opłacie. Opłata jest fakturowana dla Klienta jeden raz w roku z góry za kolejny okres licencji wynoszący jeden rok kalendarzowy. Opłata za trwający rok licencji nie podlega zmianom. Jeżeli Klient nadal korzysta z Usług eAgronom po upływie roku licencyjnego i nie rozwiązał umowy o Usługi przynajmniej 3 miesiące przed zakończeniem okresu licencji, jego licencja podlega automatycznemu wznowieniu na kolejny rok licencyjny i wymaga Opłaty.

4.2. Wysokość Opłaty za użytkowanie jest obliczana na podstawie ceny podanej przez eAgronom w chwili rejestracji Klienta w Usłudze eAgronom lub w czasie odnawiania okresu licencji, w zależności od tego co nastąpi później. Minimalna opłata może różnić się w zależności od rynku odpowiadającego miejscu zamieszkania Klienta. Polityka obliczana jest zgodnie z Planami oraz udostępniana jest Klientowi przed wystawieniem faktury lub odnowieniem licencji.

4.3. eAgronom jest uprawniony do podwyższenia Opłat za usługi dla poszczególnych lub wszystkich elementów w dowolnym momencie z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia przed rozpoczęciem nowego okresu licencjonowania. Wzrost ceny nie przekroczy limitu wskazanego w Planie, jeżeli Plan uwzględnia taki limit.

4.4. W przypadku uzgodnienia Warunków specjalnych z Klientem takie Warunki specjalne są nadrzędne wobec punktów rozbieżnych znajdujących się w niniejszych Warunkach, takich jak polityka obliczania ceny.

 

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Klient ma obowiązek uiszczania opłaty na podstawie faktury, stosując metodę płatności podaną na Koncie Klienta.

5.1.1. Faktura elektroniczna. Przed zakończeniem każdego okresu licencji Klient otrzyma fakturę elektroniczną na opłatę za kolejny okres licencji. Klient musi opłacić fakturę w terminie podanym na fakturze.

5.1.2. Płatności kartą kredytową. W przypadku płatności kartą kredytową eAgronom może wymagać wstępnej autoryzacji konta Twojej karty kredytowej przed zakupem Usług eAgronom w celu zweryfikowania ważności karty kredytowej oraz posiadania wystarczających środków lub kredytu na pokrycie kosztów zakupu. Klient wyraża zgodę na pokrywanie wszelkich płatności opisanych w niniejszych Warunkach za pomocą takiego konta karty kredytowej i upoważnia eAgronom do obciążania takiego konta karty kredytowej wszelkimi kwotami podanymi w niniejszych Warunkach. Płatności kartą kredytową dla eAgronom są dokonywane na rzecz estońskiej spółki OÜ E-Agronom. Jeżeli Klient nie zatwierdzi płatności kartą kredytową lub jeżeli brak jest wystarczających środków na karcie kredytowej lub jeżeli występują inne okoliczności, w wyniku których płatność kartą kredytową jest niemożliwa, wówczas Konto Klienta może zostać zawieszone.

5.1.3. Polecenia zapłaty. Klient może wybrać polecenie zapłaty jako metodę płatności na rzecz eAgronom. W takim przypadku eAgronom będzie przestrzegać wszelkich właściwych przepisów krajowych dotyczących poleceń zapłaty.

5.1.4. Terminal w punkcie sprzedaży.

5.2. Bezpłatny okres próbny. Nowy Klient może mieć prawo do skorzystania z Bezpłatnego okresu próbnego. W Bezpłatnym okresie próbnym Klient nie musi podawać danych karty kredytowej ani informacji rozliczeniowych. Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego Konto zostanie automatycznie ograniczone do bezpłatnej wersji Platformy. Aby zapobiec takiemu ograniczeniu lub aby reaktywować Konto, Klient musi wybrać odpowiedni Plan płatności i uiścić pierwszą opłatę licencyjną.

5.3. Oprócz bieżących Planów płatności eAgronom może oferować specjalne rabaty i plany motywacyjne (np. bonus za polecenia itp.).

5.4. eAgronom ma prawo do zawieszenia Konta Klienta lub Użytkownika na Platformie w razie zalegania z płatnością przez Klienta. Zawieszenie może skutkować brakiem dostępu do całej Platformy lub jej poszczególnych elementów, lub określonych funkcji w ramach obecnego dostępu. Zawieszenie nie wpływa na obowiązek uiszczenia opłaty za użytkowanie.

 

6. KORZYSTANIE Z USŁUG EAGRONOM

6.1. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i uiszczenia właściwej opłaty za Usługi eAgronom udziela Klientowi i jego upoważnionym Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Usług eAgronom w celu:

a. gromadzenia, przechowywania i organizowania Treści Klienta, takich jak dodawanie nowych Użytkowników i organizacji, plany finansowania, subsydia państwowe, działania w terenie, przydzielanie zadań pracownikom, monitorowanie pracowników i wykonanych zadań, rejestrowanie historycznych działań rolniczych, monitorowanie warunków klimatycznych, zarządzanie zasobami, obliczanie kosztów i korzystanie z innych usług udostępnionych za pośrednictwem Platformy;

b. modyfikowania i usuwania Treści Klienta;

c. uzyskiwania odpowiedniej pomocy i porad od eAgronom dotyczących korzystania z Usług eAgronom, bezpłatnie.

6.2. Modyfikacje Usługi. eAgronom zastrzega sobie prawo do modyfikowania Usług eAgronom lub dowolnej ich części lub elementu bez uprzedniego powiadomienia, w tym, między innymi:

a. zmiany marki Usług eAgronom wedle własnego uznania;

b. tymczasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia lub przerwania rozwoju jakiejkolwiek funkcji Usług eAgronom lub części lub elementu Platformy;

c. podjęcia działań, jakie wedle własnego uznania okażą się niezbędne do zachowania praw eAgronom w razie jakiegokolwiek użycia Usług eAgronom, które może być zasadnie uznane za naruszenie praw własności intelektualnej eAgronom lub działanie bezprawne.

6.3. Klient może zostać powiadomiony o takich modyfikacjach odpowiednio za pośrednictwem e-maila lub podczas logowania do Konta.

6.4. Jeżeli Klient nie akceptuje modyfikacji, powiadomi on eAgronom lub Odsprzedawcę przed datą wejścia w życie modyfikacji, a Umowa zostanie rozwiązana. Kontynuacja używania przez Klienta Usług eAgronom lub jakiejkolwiek ich części lub elementu po dacie wejścia w życie modyfikacji oznacza jego zgodę na te modyfikacje.

 

7. OBOWIĄZKI EAGRONOM

7.1. W celu świadczenia Usług eAgronom firma eAgronom będzie:

a. udostępniać Klientowi Usługi eAgronom, System, Treści i Treści Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami;

b. udzielać Klientowi i jego Upoważnionemu Użytkownikowi stosownego wsparcia technicznego obejmującego Usługi eAgronom bez dodatkowej opłaty. eAgronom odpowie na prośby o wsparcie od Klienta w rozsądnym czasie za pomocą metod kontaktu określonych w Systemie;

c. dokładać ekonomicznie uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność Usług eAgronom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych przestojów (o których eAgronom powiadomi wcześniej drogą elektroniczną) oraz (ii) jakichkolwiek braków dostępu spowodowanych okolicznościami leżącymi poza zasadną kontrolą eAgronom, w tym np. awarią lub opóźnieniem dostawcy usług internetowych lub atakiem typu denial-of-service.

W razie istotnych zmian Platformy eAgronom ma obowiązek udostępnić Klientowi szkolenia wideo, a ponadto eAgronom oferuje seminaria dotyczące Usług co najmniej dwa razy w roku.

7.2. Ochrona danych Klienta. eAgronom będzie stosować zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych Klienta. Takie zabezpieczenia będą obejmować środki zapobiegające dostępowi, użyciu, modyfikacji i ujawnieniu danych Klienta przez pracowników eAgronom z wyjątkiem (i) świadczenia Usług eAgronom i zapobiegania problemom serwisowym lub technicznym i ich rozwiązywaniu, (ii) wymogów prawnych, lub (iii) wyraźnej zgody Klienta lub Użytkownika. Na przykład dostęp do podglądu Twoich danych będzie mieć dział obsługi klienta, gdy będzie musiał udzielić Ci wsparcia, lub programista, który będzie naprawiać błąd techniczny na Twoim Koncie. Wszyscy nasi pracownicy i podwykonawcy podpisali umowy o zachowaniu poufności. Ponadto wszelkie Treści Klienta są przechowywane w naszym systemie w postaci zaszyfrowanej, co oznacza, że nie można ich odczytać bez klucza autoryzacyjnego.

7.3. Akceptując niniejsze Warunki, Klient udziela eAgronom ogólnej zgody w rozumieniu art. 28 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2016/679, aby korzystać z podmiotów przetwarzających w celu świadczenia Usług eAgronom. Klient ma prawo do zażądania od eAgronom w dowolnej chwili listy podmiotów przetwarzających.

 

8. PRYWATNOŚĆ

8.1. eAgronom dba o prywatność Klientów i Użytkowników. Polityka prywatności eAgronom na https://eagronom.com/pl/privacy-policy/ zostaje włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie. Dokładnie zapoznaj się z Polityką prywatności, ponieważ dotyczy ona gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez eAgronom danych osobowych Klienta i Użytkownika. Pamiętaj, że akceptując niniejsze Warunki, zawierasz z eAgronom umowę o przetwarzanie danych, jak podano w punkcie 11.

 

9. TREŚCI KLIENTA

9.1 eAgronom w większości nie wie, jakie dane i informacje są obecnie przechowywane i udostępniane przez Klienta na Platformie lub w Usługach eAgronom i nie uzyskuje bezpośredniego dostępu do takich danych i informacji z wyjątkiem zakresu objętego upoważnieniem przez Klienta lub niezbędnego do świadczenia Usług Klientowi. Z wyjątkiem zapisów punktu 10.3 eAgronom nie wykorzystuje, nie posiada ani nie kontroluje żadnych Treści Klienta przechowywanych lub przetwarzanych przez Klienta na Platformie lub za pośrednictwem Usług eAgronom, tzn. tylko Klient lub Użytkownicy mają prawo dostępu, pobierania i zlecania użycia takich informacji.

9.2. Jeżeli Klient doda Treści Klienta do Platformy lub Usług eAgronom, wówczas jakiekolwiek przetwarzanie takich Treści Klienta musi być zgodne z niniejszymi Warunkami, najlepszymi praktykami na Platformie i prawem właściwym. Klient musi zapewnić, że:

9.2.1. Treści Klienta są prawidłowe, dokładne i istotne;

9.2.2. Klient i każdy Użytkownik powiązany z Kontem nie tworzą, nie przekazują, nie wyświetlają ani w żaden inny sposób nie udostępniają żadnych Treści Klienta, które naruszają prawo eAgronom, innych Klientów lub Użytkowników, są szkodliwe (np. wirusy, robaki lub inne szkodliwe kody), obraźliwe, zawierają groźby, naruszają cudzą prywatność lub są w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z prawem;

9.2.3. Klient i wszyscy Użytkownicy powiązani z Kontem mają niezbędne prawo do wykorzystywania Treści Klienta, w tym dodawania ich do Platformy lub Usług eAgronom i przetwarzania ich za pośrednictwem Konta;

9.2.4. eAgronom ma prawo do dalszego przetwarzania Treści Klienta zgodnie z punktem 10.3 lub działając jako upoważniony podmiot przetwarzający Treści Klienta w imieniu Klienta do celów wypełniania niniejszych Warunków.

9.3. Klient zachowuje pełne prawa własności do swoich Treści Klienta. eAgronom nie gwarantuje prawidłowości jakichkolwiek informacji zawartych w jakichkolwiek Treściach Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w Treściach Klienta stanowią wyłączną odpowiedzialność osoby, od której pochodzą takie Treści Klienta. To oznacza, że Klient, a nie eAgronom, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści Klienta, które wgra, umieści, przekaże lub w inny sposób udostępni za pośrednictwem Platformy lub Usług eAgronom, a także wszelkie działania podjęte przez eAgronom lub innych Klientów lub Użytkowników w wyniku takich Treści Klienta.

9.4. eAgronom z własnej inicjatywy nie ma obowiązku do wstępnego przeglądu ani filtrowania jakichkolwiek Treści Klienta ani przypadków ich przetwarzania przez Klienta w celu ujawnienia jakiejkolwiek niezgodności z prawem. Jeżeli jednak takie niezgodne z prawem Treści Klienta lub przypadki ich niezgodnego z prawem przetwarzania zostają ujawnione lub zgłoszone do eAgronom, eAgronom ma prawo do: (i) powiadomienia Klienta o takich niezgodnych z prawem Treściach Klienta; (ii) odmowy ich umieszczenia lub publikacji na Platformie lub w Usługach eAgronom; (iii) zażądania, aby Klient zapewnił zgodność takich niezgodnych z prawem Treści Klienta z niniejszymi Warunkami, najlepszymi praktykami lub prawem właściwym; (iv) tymczasowego lub trwałego usunięcia niezgodnych z prawem Treści Klienta z Platformy lub Konta, ograniczenia dostępu do nich lub ich skasowania.

9.5. Jeżeli Klient zażąda rozwiązania Umowy, eAgronom zamknie Konto w ciągu 30 dni od otrzymania takiego żądania. Po zamknięciu Konta Treści Klienta będą przechowywane przez 3 lata, a Klient może zażądać dostępu do nich. Klient może również zwrócić się z prośbą o niezwłoczne usunięcie swoich danych i w takim przypadku Treści Klienta, które nie są anonimowe, zostaną usunięte w rozsądnym czasie, a Klient zostanie powiadomiony o usunięciu danych.

9.6. Po zamknięciu Konta eAgronom umożliwia Klientowi pobranie Treści Klienta przez 3 lata. Żądania pobrania danych należy wysyłać na [email protected], a eAgronom odeśle Treści Klienta w rozsądnym czasie.

 

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1. Platforma, Usługi eAgronom, Materiały eAgronom i Treści (z wyjątkiem Treści Klienta) oraz wszelkie ich części lub elementy stanowią wyłączną i całkowitą własność firmy eAgronom oraz jej zewnętrznych dostawców i partnerów i są eksploatowane wyłącznie i całkowicie przez nich. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym, między innymi, znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe zawarte w Treściach (z wyjątkiem Treści Klienta) są zastrzeżone dla firmy eAgronom, jej spółek stowarzyszonych i/lub zewnętrznych licencjodawców. Korzystanie przez Klienta z Platformy lub Usług eAgronom nie jest jednoznaczne z udzieleniem mu prawa własności do jakichkolwiek Treści i Materiałów eAgronom (z wyjątkiem Treści Klienta), do jakich może mieć dostęp za pośrednictwem Platformy lub Usług eAgronom. Surowo zabroniona jest jakakolwiek komercyjna lub promocyjna dystrybucja, publikacja i eksploatacja Treści lub Materiałów eAgronom (z wyjątkiem Treści Klienta), chyba że udzielona została uprzednia wyraźna pisemna zgoda eAgronom lub innych właściwych posiadaczy praw. eAgronom zastrzega sobie wszelkie prawa do Treści i Materiałów eAgronom (z wyjątkiem Treści Klienta), które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszych Warunków. Fakt, że Klient korzysta z Usług eAgronom, nie jest uznawany za tajemnicę handlową Klienta.

10.2. Klient wyraźnie potwierdza, że nie nabywa żadnych praw własności ani własności intelektualnej przez pobieranie Treści lub Materiałów eAgronom (z wyjątkiem Treści Klienta) z lub za pośrednictwem Platformy lub Usług. Klient nie będzie kopiować dystrybuować ani publikować żadnych Treści, Materiałów eAgronom ani żadnych informacji z nich otrzymanych lub uzyskanych, chyba że otrzymał zgodę eAgronom lub jest to dozwolone na mocy prawa właściwego.

10.3. Klient zachowuje wszelkie prawa własności i własności intelektualnej do Treści Klienta. Przekazując Treści Klienta do eAgronom za pośrednictwem Platformy lub Usług eAgronom, Klient niniejszym udziela firmie eAgronom i jej spółkom stowarzyszonym, sublicencjobiorcom, partnerom, osobom wyznaczonym i cesjonariuszom Usług eAgronom ogólnoświatowej, niezastrzeżonej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, sublicencjonowalnej i przenaszalnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, tworzenie produktów pochodnych i inną eksploatację swoich Treści Klienta oraz ich produktów pochodnych w celu ulepszania Usług eAgronom lub współpracy z innymi spółkami w ramach joint venture lub rozwoju produktów, w tym, między innymi, w celu: (i) świadczenia wybranych przez Ciebie usług; (ii) tworzenia statystyk dotyczących użycia Platformy i Usług, cech gospodarstw rolnych zarządzanych przez różne typy Klientów oraz działań rolniczych prowadzonych przez takie typy Klientów; (iii) analizowania i współdzielenia Treści Klienta z innymi podmiotami prowadzącymi projekty współpracy; oraz (iv) w formie zanonimizowanej w celu marketingu i/lub promocji części lub całości Usług eAgronom (i ich produktów pochodnych) w dowolnych formach.

10.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje Treści Klienta i konsekwencje płynące z ich publikacji. W związku z Treściami Klienta Klient oświadcza i zapewnia, że: (i) Klient albo jest właścicielem Treści Klienta, albo posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na używanie i upoważnienie eAgronom do wyświetlania i innego wykorzystania Treści Klienta zgodnie z wszelkimi patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami własności do Treści Klienta w sposób zgodny z zamierzonymi funkcjami Platformy i Usług eAgronom oraz niniejszymi Warunkami; Klient oświadcza, że może udzielić praw i licencji określonych w punkcie 10.3, oraz (ii) korzystanie przez firmę eAgronom lub jej licencjobiorców z takich Treści Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz korzystanie przez firmę eAgronom lub jej licencjobiorców z praw licencyjnych określonych w punkcie 10.3: (a) nie narusza ani nie ogranicza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, autorskich praw osobistych, prawa do prywatności, prawa do jawności ani innych praw własności intelektualnej lub praw własności; ani (b) nie narusza prawa właściwego; (c) nie wymaga uzyskania licencji od eAgronom ani uiszczenia żadnych opłat i/lub płatności przez eAgronom za wykonywanie jakichkolwiek praw udzielonych na mocy niniejszych Warunków.

10.5 Informacje zwrotne. Jeżeli Klient lub Użytkownik przekazują eAgronom jakiekolwiek komentarze, zgłoszenia o błędach, informacje zwrotne lub modyfikacje Usług eAgronom („Informacje zwrotne”), eAgronom ma prawo do wykorzystania takich Informacji zwrotnych wedle własnego uznania, w tym, między innymi, do wprowadzenia proponowanych zmian do Usług eAgronom. Klient lub Użytkownik (odpowiednio) niniejszym udziela eAgronom wieczystej, nieodwołalnej, niezastrzeżonej, nieodpłatnej licencji na włączanie, powielanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, tworzenie produktów pochodnych oraz wykorzystanie Informacji zwrotnych do dowolnych celów. eAgronom zwróci się do Klienta z prośbą o zgodę na publiczne wyświetlenie lub opublikowanie Informacji zwrotnych w postaci niezanonimizowanej.

 

11. UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH

11.1. Do celów art. 28 Rozporządzenia (UE) 2016/679 niniejsze Warunki stanowią umowę o przetwarzaniu danych pomiędzy Klientem jako administratorem danych oraz eAgronom jako podmiotem przetwarzającym. Klient niniejszym poleca firmie eAgronom przetwarzanie danych zgodnie z niniejszymi Warunkami. eAgronom umożliwia również wymianę podpisanych egzemplarzy umowy o przetwarzaniu danych.

11.2. Natura przetwarzania. eAgronom dostarcza Platformę, na której Klient jako administrator danych może gromadzić, przechowywać i organizować dane osobowe osób, których dane dotyczą, określonych przez Klienta. Typy danych przetwarzanych przez eAgronom są podane w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie danych o lokalizacji pracowników Klienta. Platforma została stworzona do działania jako narzędzie do zarządzania gospodarstwem rolnym, jednak w zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Klient decyduje o sposobie korzystania z Platformy.

11.3. Czas trwania. eAgronom będzie przetwarzać dane w imieniu Klienta do zakończenia świadczenia Usług eAgronom zgodnie z niniejszymi Warunkami. Po zakończeniu eAgronom będzie przechowywać dane Klienta przez okres 3 lat, w razie gdyby Klient zamierzał ponownie otworzyć Konto w celu wznowienia korzystania z Usług eAgronom lub wyeksportowania danych, o ile Klient nie udzieli innych poleceń. eAgronom usunie lub zwróci wszelkie dane osobowe administratorowi po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, a także usunie istniejące egzemplarze, chyba że prawo państwa członkowskiego wymaga przechowywania danych osobowych.

11.4. Prawa i obowiązki stron. Prawa i obowiązki Klienta dotyczące Treści Klienta zostały określone w punktach 4–10 niniejszych Warunków. eAgronom zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności lub mają ustawowy obowiązek zachowania poufności. eAgronom podejmie wszelkie środki wymagane zgodnie z art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679. eAgronom zobowiązuje się do udostępnienia administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania zgodności z jego obowiązkami oraz do dopuszczenia i ułatwienia audytów, w tym inspekcji, prowadzonych lub zatwierdzonych przez Klienta jako administratora danych.

 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

12.1. eAgronom nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani Użytkownika za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z:

a. jakichkolwiek modyfikacji niniejszych Warunków, Usług eAgronom lub jakiejkolwiek ich części lub elementu (w tym, między innymi, Konta), w tym jakichkolwiek błędów, trwałego lub tymczasowego przerwania, zawieszenia, zaprzestania lub jakiegokolwiek rodzaju niedostępności Usług eAgronom;

b. zmiany bieżącego Planu na wyższy lub niższy poziom;

c. jakiegokolwiek ujawnienia, utraty lub nieupoważnionego użycia danych do logowania Klienta lub jakiegokolwiek upoważnionego Użytkownika w wyniku niezachowania ich poufności przez Klienta;

d. sposobu, w jaki Klient lub jakikolwiek Użytkownik gromadzi, obsługuje, ujawnia, dystrybuuje lub w inny sposób przetwarza Treści Klienta, w tym zawarte w nich dane osobowe;

e. zastosowania jakichkolwiek środków prawnych wobec Klienta lub upoważnionego Użytkownika przez eAgronom, np. w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik popełnili przestępstwo lub złamali prawo właściwe przez wykorzystanie Usług eAgronom lub jakiejkolwiek ich części lub elementu lub naruszyli prawa własności intelektualnej eAgronom;

f. niekompatybilności technologii wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do Platformy i Usług eAgronom, np. w przypadku, gdy określone cechy, funkcje, części lub elementy Usług eAgronom zostały stworzone do użycia na komputerze osobistym lub laptopie i nie działają na platformach mobilnych ani tabletach.

g. sublicencjonowania danych Klienta, jeżeli były anonimowe, a konsekwencje są jedynie w niewielkim stopniu związane z sublicencjonowaniem.

12.2. Ponadto firma eAgronom oraz jej spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za żadne roszczenia jakiegokolwiek Użytkownika, organizacji ani osób trzech wobec Klienta wynikające z:

a. niepodania firmie eAgronom przez Klienta prawidłowych informacji o Kliencie, Użytkownikach lub Koncie;

b. niepowiadomienia firmy eAgronom przez Klienta o jakichkolwiek powodach, przez które Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Konta w imieniu Klienta;

c. niedostarczeniu przez Klienta jakichkolwiek produktów, które zobowiązał się dostarczyć do takich osób lub organizacji;

d. niezapewnieniu przez Klienta zgodności Treści Klienta z prawem;

e. nieprzestrzegania przez Klienta jakichkolwiek ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach.

12.3. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność firmy eAgronom i jej spółek stowarzyszonych wynikająca z niniejszych Warunków lub z nimi związana nie przekroczy łącznej kwoty uiszczonej przez Klienta za Usługi eAgronom na mocy niniejszych Warunków. Powyższe ograniczenie obowiązuje bez względu na to, czy działanie wynika z umowy, czy odpowiedzialności deliktowej, oraz bez względu na teorie odpowiedzialności.

12.4. Wyłączenie szkód wynikowych i powiązanych. W żadnym wypadku żadna ze stron ani ich spółki stowarzyszone nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z niniejszych Warunków lub z nimi związanej za jakiekolwiek utracone zyski, przychody, reputację firmy ani za szkody pośrednie, szczególne, uboczne, związane z przerwą w działalności lub odszkodowania o charakterze karnym, bez względu na to, czy działanie wynika z umowy czy odpowiedzialności deliktowej, oraz bez względu na teorie odpowiedzialności, nawet jeżeli strona lub jej spółki stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe zastrzeżenie nie obowiązuje w zakresie zabronionym przez prawo.

 

13. ODSPRZEDAWCY

13.1. eAgronom może korzystać z zewnętrznych usługodawców w celu promowania Platformy i Usług eAgronom, pobierania opłat i ułatwiania komunikacji między Klientem i eAgronom (zwanymi dalej „Odsprzedawcami”).

13.2. Klient ma prawo do wyboru odpowiedniego Odsprzedawcy dostępnego na terytorium Klienta i uiszczenia opłaty bezpośrednio do Odsprzedawcy, który następnie rozliczy płatność z eAgronom. Wszelkie żądania zwrotu płatności uiszczonych do Odsprzedawcy są rozpatrywane przez Odsprzedawcę.

13.3. Odsprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za wykonanie jakichkolwiek obowiązków nałożonych na eAgronom na mocy niniejszych Warunków, w tym udostępnianie funkcji Platformy i Usług eAgronom.

 

14. ROZWIĄZANIE UMOWY

14.1. Klient może wypowiedzieć niniejsze Warunki bez podania przyczyny w dowolnym czasie, wysyłając odpowiednie powiadomienie do naszego działu obsługi klienta. W chwili rozwiązania Umowy Klient nie otrzymuje zwrotu za rok kalendarzowy (okres licencji), za który uiścił już opłatę licencyjną. Jeżeli Klient nie zamierza automatycznie odnawiać licencji ani Umowy na kolejny rok, musi rozwiązać Umowę 3 miesiące przed zakończeniem okresu licencji. Termin rozwiązania znajduje się na stronie Planów (link) lub w Warunkach specjalnych uzgodnionych z Klientem, w którym to przypadku Warunki specjalne są nadrzędne.

14.2. Warunki mogą zostać wypowiedziane: (i) niezwłocznie przez każdą ze Stron, jeżeli druga Strona naruszy swoje obowiązki wynikające odpowiednio z punktów 2, 4 lub 7–10 niniejszych Warunków; (ii) niezwłocznie przez każdą ze Stron, jeżeli wobec drugiej Strony rozpocznie się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe lub zostanie zawarte wynegocjowane porozumienie z wierzycielami drugiej Strony lub zostanie udzielona cesja na rzecz wierzycieli drugiej Strony w jej imieniu; (iii) przez Stronę, której to nie dotyczy, przez pisemne zawiadomienie drugiej Strony, jeżeli działanie siły wyższej utrzymuje się przez ponad dziewięćdziesiąt (90) dni.

 

15. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJA

15.1. Wszelkie kwestie związane z niniejszymi Warunkami, które nie są w sposób wyraźny lub dorozumiany uregulowane postanowieniami niniejszych Warunków, podlegają prawom Republiki Estońskiej z wyłączeniem jakichkolwiek zasad norm kolizyjnych.

15.2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeżeli to niemożliwe, wówczas przez sąd prowincji Tartu w Republice Estońskiej.

 

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE

16.1. Stosunek Stron. eAgronom i Klient działają wyłącznie jako niezależni wykonawcy. Niniejsze Warunki nie są rozumiane jako utworzenie agencji, partnerstwa, joint venture ani innej formy zależności prawnej między Klientem i eAgronom. Niniejsze Warunki nie stanowią korzyści dla osób trzecich.

16.2. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którykolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków okażą się nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem w całości lub częściowo z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie postanowienie zostanie wykonane w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z intencjami Stron. Nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień ani ich części.

16.3. eAgronom ma prawo do jednostronnego zmieniania i/lub poprawiania niniejszych Warunków ze skutkiem na przyszłość. Zanim zmienione Warunki zaczną obowiązywać, Klient może zostać poinformowany o zmianach drogą elektroniczną. Jeżeli Klient nie wniesie pisemnego sprzeciwu wobec nowych Warunków w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia (okres sprzeciwu), zmienione Warunki zostaną uznane za zaakceptowane przez Klienta. W razie sprzeciwu Klient może kontynuować korzystanie z Usług zgodnie z poprzednią wersją Warunków, jednak eAgronom ma prawo do rozwiązania stosunku prawnego z ważnej przyczyny wedle własnego uznania.

17. Z KIM ZAWIERASZ UMOWĘ

17.1. Wybór dostawcy, z którym Klient zawiera umowę, zależy od miejsca zamieszkania Klienta. eAgronom ustala miejsce zamieszkania Klienta w oparciu o kraj wskazany w adresie, na jaki mają być wystawiane faktury, lub adres IP Użytkownika, który zatwierdza niniejsze Warunki w imieniu Klienta. Akceptując niniejsze Warunki, Klient zawiera umowę z dostawcą lub Odsprzedawcą wskazanym na fakturze Klienta.