Lietošanas noteikumi

Esiet sveicināti www.eagronom.com. Šie Noteikumi un Nosacījumi kopā ar mūsu Privātuma Politiku ietver statūtus, uz kuriem balstīta visa mūsu mājas lapas darbība un piedāvātie pakalpojumi, kā arī viss saturs un pakalpojami, kas pieejami Platformā vai caur to (kopīgi saukti “eAgronom Pakalpojumi” vai “Pakalpojums ”).

OÜ E-Agronom ir Igaunijas uzņēmums (turpmāk tekstā kopā ar tā saistītajiem uzņēmumiem “eAgronom”), ar reģ. nr. 14406556, kas pārvalda Platformu, kuras mērķis ir palīdzēt lauksaimniekiem apsaimniekot savas saimniecības, t.i., saglabāt lauksaimniecības datu un darbību vēsturi, plānot jaunas darbības, pārvaldīt resursus, veikt produktu pasūtīšanu, iegūt informāciju par klimata apstākļiem, aprēķināt izmaksas un izmantot citus Platformā pieejamos pakalpojumus.

Mēs apzināmies, ka noteikumi var būt gara un nesaistoša lasāmviela, un svarīga informācija bieži vien tiek pazaudēta juridiskajā žargonā, tāpēc šeit tiek piedāvāts īss pārskats tam, kas mūsuprāt jums tiešām var būt noderīgs.

Kam jūs piekrītat?

Personas dati. eAgronom ir apņēmies darboties savu klientu interesēs. Tādēļ tiek nodrošināts, ka bez Jūsu nepārprotami sniegtas atļaujas, mēs neizpaužam Jūsu datus, (tas ietver gan saimnieciskās darbības, gan personas datus) citu iemeslu vadīti, kā tikai, lai uzlabotu Jums pieejamos eAgronom Pakalpojumus vai sadarbotos ar citām organizācijām, lai piedāvātu jaunus pakalpojumus lauksaimniecības uzņēmumiem.

Lietotāja konts. Lietotāja konts tiek izveidots, aizpildot pieteikuma formu. Vienam klienta kontam var būt vairāki lietotāji, ja klients tiem devis pilnvaru rīkoties savā vārdā.

Licence. eAgronom piešķir Klientam un tā Izmantotājiem neapgrozāmas tiesības izmantot eAgronom Pakalpojumus uz vienu gadu (vairāk informācijas sadaļā eAgronom Pakalpojumu izmantošana).

Citas vienošanās. Gadījumā, ja Jūs ar mums esat noslēdzis atsevišķu līgumu, kura noteikumi atškiras no iepriekš minētajiem, vērā tiek ņemts šis atsevišķais līgums (skatīt sadaļu Īpašie Nosacījumi).

Samaksa. eAgronom Pakalpojumu izmantošanai tiek piemērota maksa. Klients ir informēts par maksas summu pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas. Samaksa no klienta tiek iekasēta vienu reizi gadā pirms nākamā licencēšanas perioda sākuma. Licencēšanas periods ir viens kalendārais gads. Gadījumā, ja pirms licencēšanas perioda beigām Klients nav informējis par savu vēlmi pārtraukt mūsu pakalpojumu un Platformas izmantošanu, licence tiek automātiski pagarināta nākamajam kalendārajam gadam (plašākai informācijai skatīt sadaļu Samaksa un Maksājums, kas pieejams dokumenta beigās)

Atbildība. eAgronom neuzņemas atbildību par Jūsu saimnieciskās darbības rādītājiem vai lēmumiem, ko Jūs pieņemat veicot uzņēmējdarbību.

Atteikuma tiesības. Gadījumā, ja vēlaties pārtraukt mūsu pakalpojumu izmantošanu, Jums par to jāpaziņo vismaz 3 mēnešus pirms Jūsu licencēšanas perioda beigām, pretējā gadījuma Jums automātiski tiks sastādīts rēķins par nākamo licencēšanas periodu.

Datu saglabāšana. Izbeidzot šo līgumu, Jūsu lietotāja konts tiks slēgts, tomēr eAgronom saglabā Jūsu datus 3 gadus pēc konta slēgšanas, ja vēlāk vēlēsieties tiem piekļūt. Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu saglabāti pēc konta slēgšanas, dariet to zināmu, rakstot uz [email protected], un Jūsu dati tiks dzēsti.

Lūdzu ņemiet vērā, ka detalizētāka informācija par visām Jūsu tiesībām un pienākumiem izmantojot mūsu pakalpojumus ir pieejama dokumenta lejas daļā. Mēs iesakām tajā ik pa laikam ieskatīties, lai  Jūs būtu informēts/a par visām mūsu veiktajām izmaiņām.

Uzklikšķinot uz lauciņa “Es piekrītu noteikumiem un privātuma politikai” vai cita līdzīga lauka pieteikuma formā, Jūs piekrītat šiem noteikumiem un apstiprināt, ka esat iepazinies ar šeit esošajiem noteikumiem un tos sapratis.

eAgronom ir izveidojis un pārvalda  eAgronom mobīlo aplikāciju  (turpmāk tekstā “Aplikācija”) un mājas lapu www.eagronom.com kopā ar tās apakšdomēniem  (turpmāk tekstā “Mājas lapa”), kas iekļauj programmatūru, datu bāzes, saskarnes, saistītos plašsaziņas līdzekļus,  dokumentāciju, atjauninājumus, jaunas versijas un  citus komponentus vai materiālus, kas fiziski tajos iestrādāti vai integrēti (turpmāk tekstā kopīgi saukti “Platforma”)

eAgronom Pakalpojumi un Platforma Jums tiek piedāvāti saņemot Jūsu piekrišanu, ja netiek veikti labojumi (izņemot Īpašos Nosacījumus), visos šeit un mūsu Mājas Lapā minētajos noteikumos kā arī citās politikās (ieskaitot mūsu Privātuma Politiku) un cenu politikas informāciju, kas piedāvāta Klientam personīgi vai mūsu mājas lapā, un visos turpmāk veiktajos labojumos, kas periodiski var tikt  veikti mūsu Platformā vai piedāvāti Jums caur eAgronom Pakalpojumiem (kolektīvi saukti “Noteikumi”) . Saņemot Jūsu apstiprinājumu, šie statūti kļūst par juridiski saistošu līgumu starp Jums un eAgronom . Gadījumā, ja Jūs piekrītat šiem statūtiem uzņēmuma vārdā, t.i. Jūsu darba devēja vai kompānijas, kurā strādājat, Jums jāuzrāda pilnvara, kas ļauj uzņēmumu piesaistīt. Ja jūs piesakaties bezmaksas eAgronom Pakalpojumu izmēģinājumam, piemērojamā šo noteikumu daļa būs spēkā visu bezmaksas izmēģinājuma laiku.

1. DEFINĪCIJAS

Lietotāja konts – galvenais līdzeklis, lai piekļūtu un izmantotu eAgronom pakalpojumus, par ko jāveic izvēlētajā Plānā norādītais maksājums;

Atļaujas  – Mājas Lapā esošo tiesību un privilēģiju kopums, ko Klients piešķīris Lietotājam;

Klients – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piekritusi šiem eAgronom noteikumiem;

Klienta Saturs – noteikti dati un informācija, kas attiecināma uz konkrēto Klientu, tai skaitā, ziņojumi, fotoattēli, fonogrammas, video, prezentācijas, tabulas, shēmas, komentāri, tiešsaites, statistika un citi materiāli, ko pievienojis Klients vai eAgronom pēc Klienta lūguma;

Saturs – visu datu un informācijas tabulas, kas pieejamas caur eAgronom Pakalpojumiem vai ir daļa no Sistēmas struktūtas, raksti, dokumenti, datu bāzes, prezentācijas, ilustrācijas, fotoattēli, audiovizuālie dokumenti, kā arī citi informatīvie materiāli un visi komentāri, kas neietilpst Klienta Saturā;

Bezmaksas Izmēģinājums – uz noteiktu laiku piešķirta piekļuve ar mērķi izmēģināt Mājas Lapu un eAgronom Pakalpojumus saskaņā ar jebkuru no izvēlētajiem māksājuma plāniem bez maksas;

eAgronom Materiāli – vizuālās saskarnes, grafiki, dizains, sistēmas, metodes, informācija, datora kods, programmatūra, pakalpojumi, struktūra, satura apkopošana, datu bāzes, kods, dati un visi citi eAgronom Pakalpojumu un Platformas elementi;

eAgronom Pakalpojumi – Mājas Lapa, Sistēma, Saturs, Platforma un viss saturs, pakalpojumi un/vai produkti, kas pieejami Platformā vai caur to;

Plāns – dažādi nosacījumi, kas attiecināmi uz eAgronom Pakalpojumu izmantošanu un dabību un pēc kuriem tiek noteikta samaksa;

Tālākpārdevējs – trešās puses uzņēmums, kas (i) iegādājas eAgronom Pakalpojumus no eAgronom un pārdod šos eAgronom pakalpojumus tālāk Klientiem un (ii) pieņem samaksu tieši no Klientiem;

Īpašie Nosacījumi – visas detaļas, precizējumi un nosacījumi rakstiskā formā, pēc kuriem puses vienojušās vadīties par pamatu ņemot šos noteikumus;

Sistēma – integrēta mākoņdatošanas tehnoloģija, kas nodrošina eAgronom Pakalpojumus, ieskaitot aplikācijas, programmatūru, datu bāzes, saskarnes, piesaistītos plašsaziņas līdzekļus, dokumentāciju, atjauninājumus, jaunas versijas un citus komponentus vai materiālus, kas ar to saistīti;

Lietotājs – fiziska persona, kurai Klients devis atļauju izmantot Lietotāja kontu savā vārdā;

Mājas lapa – globālā tīmekļa dokumentu kopums (tai skaitā attēlu, php un html failu), kas padarīts pieejams caur www.eagronom.com vai ir tā apakšdomēns vai domēns ar identiskiem nosaukumiem zem citiem augstākā līmeņa domēniem, kas pieder eAgronom.

2. PILNVARA NOSLĒGT ŠO LĪGUMU AR  EAGRONOM

2.1. eAgronom Pakalpojumu izmantošanas pamatā ir šo Noteikumu apstiprināšana. Lai noslēgtu līgumu, Jums jābūt vismaz 18 gadu vecam vai jāuzrāda derīga pilnvara no likumiskā pārstāvja vai aizbildņa. Ja Jūs esat juridiska persona, Jums jābūt atbilstoši reģistrētai un ar pilnu rīcībspēju.

2.2. Noteikumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem tiklīdz tiek veikta viena no sekojošajām darbībām:

a. Persona ir saņēmusi apstiprinājumu Lietotāja konta izveidei, kā arī nepieciešamās pilnvaras no eAgronom, lai varētu pieslēgties savam Lietotāja kontam; vai

b. ja uz laiku tiek nodrošināta piekļuve tiem eAgronom Pakalpojumiem un Mājas lapas sadaļām, kuru izmantošanai nav nepieciešama Lietotāja konta izveide,

2.3. Bez eAgronom iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, eAgronom sniegtajiem Pakalpojumiem piekļūt nav iespējams (i) ražošanas nolūkos, (ii) ja Jūs esat eAgronom konkurents vai rīkojaties konkurenta vārdā , (iii) lai pārraudzītu eAgronom pakalpojumu pieejamību, sniegumu vai darbību, (iv) lai izmantotu jebkuru caur Lietotāja kontu pieejamo saturu, lai pamatotu tiesisku prasību pret eAgronom vai (v) citiem uz salīdzināšanu konkurenci vērstiem mērķiem.

3. LIETOTĀJA KONTS

3.1. eAgronom Pakalpojumu iezīmes, pamatfunkcijas vai elementi var tikt izmantoti un ir pieejami tikai personām, kam ir izveidots Lietotāja konts. Personām, kuras vēlas izveidot Lietotāja kontu:

a. jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama Mājas Lapā;

b. jāapstiprina šie Noteikumi uzklikšķinot uz lauciņa “Es piekrītu Lietošanas noteikumiem un Privātuma Politikai” vai cita līdzīga lauka.

3.2. Ja vairākas personas izmanto Lietotāja kontu Klienta vārdā, Klientam šīs personas jānozīmē kā Lietotāji. Uz katru šādu Lietotāju attiecas šajos Noteikumos norādītie ierobežojumi.

3.3. Ja Klients ir nozīmējis Lietotājus un devis viņiem pilnvaru, šie Lietotāji tiek uzskatīti par pilvarotiem rīkoties Klienta vārdā Lietotāja konta izmantošanas laikā, eAgronom nav atbildīgs un neuzņemas saistības, kas attiecas uz katra Lietotāju pilnvaras spēkā esamības apstiprināšanu. Tomēr, eAgronom pēc saviem ieskatiem var pieprasīt papildus informāciju vai pierādījumus personas pilnvaras esamībai. Gadījumā, ja eAgronom nav pārliecības, ka Lietotājam tikusi izsniegta Pilnvara, eAgronom pēc saviem ieskatiem var šim Lietotājam liegt pieeju eAgronom sniegtajiem Pakalpojumiem.

3.4. Viens lietotājs var tikt piesaistīts vairākiem Klientiem un Lietotāju kontiem. Gadījumā, ja Lietotājs ir pievienots vairākiem Lietotāja kontiem, dzēšot viņu no viena lietotāja konta, viņš netiek dzēsts no Platformas.

4. SAMAKSA

4.1. Lietotāja konta izmantošanai tiek noteikta Samaksa. Samaksa no klienta tiek iekasēta vienu reizi gadā priekš nākamā kalendārā gada licencēšanas perioda. Samaksa par tekošo licencēšanas periodu paliek nemainīga. Gadījumā, ja Klients turpina izmantot eAgronom Pakalpojumus licencēšanas gadam beidzoties un Klients nav atteicies no Pakalpojuma sniegšanas vismaz 3 mēnešus pirms licences perioda beigām, viņa licence tiek automātiski pagarināta uz vēl vienu licencēšanas periodu un pakļauta Samaksas nosacījumiem.

4.2. Lietošanas Samaksas aprēķināšana ir balstīta uz eAgronom Pakalpojuma noteikto cenu laikā, kad Klients pierakstījies eAgronom Pakalpojumu saņemšanai, vai laikā, kad klients atjauno savu licenci. Minimālā samaksa var atšķirties atkarībā no Klienta dzīves vietā esošajām tirgus cenām. Cenas aprēķināšanas politika saskaņā ar Maksājuma Plāniem tiek darīta zināma Klientam pirms pavadzīmes izveidošanas vai pirms licences atjaunošanas.

4.3. eAgronom ir tiesības palielināt Pakalpojumu maksu individuāliem vai visiem komponentiem jebkurā laikā, par to paziņojot četras nedēļas iepriekš. Cenas paaugstināšana nevar pārsniegt limitu, kas noteikts Plānā.

4.4. Gadījumā, ja ar Klientu notikusi vienošanās par īpašiem nosacījumiem, tad, attiecībā uz nodaļām, kas atšķiras no šajos Noteikumos minētajām, vērā tiek ņemti šie īpašie nosacījumi, tai skaitā arī cenas aprēķināšanas politikā.

5. MAKSĀJUMS

5.1. Klienta pienākums ir veikt noteikto samaksu balstoties uz rēķinu, atkarībā no izvēlētās maksājuma metodes, kā tas norādīts Klienta Lietotāja kontā.

5.1.1. Elektroniskais rēķins. Pirms katra licences perioda beigām Klientam tiks nosūtīts elektroniskais rēķins ar summu nākamajam licences periodam. Klientam rēķins jāsamaksā līdz datumam, kas norādīts uz rēķina.

5.1.2. Kredītkaršu maksājumi. Veicot maksājumu ar kredītkarti, eAgronom var pieprasīt iepriekšēju apstiprinājumu no Jūsu kredītkartes konta pirms eAgronom Pakalpojumu iegādes, lai pārliecinātos, ka kredītkarte ir derīga un tajā ir vajadzīgie līdzekļi vai aizdevums pirkuma segšanai. Klientam jāapstiprina, ka no konkrētās kredītkartes konta var tikt veikti maksājumi visos apmēŗos, kas norādīti šajā dokumentā un jāpilnvaro eAgronom no konkrētā kredītkartes konta iekasēt visas šajos Noteikumos norādītās summas. Kredītkaršu maksājumi tiek veikti eAgronom Igaunijas kompānijai OÜ eAgronom. Gadījumā, ja Klients neapstiprina kredītkartes maksājumu vai ja uz kredītkartes nav pietiekoši līdzekļu, vai ir citi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt maksājumu ar kredītkarti, Klienta Lietotāja konts var tikt sasaldēts.

5.1.3. Tiešā Debeta maksājmi. Ja Klients vēlas, eAgronom var izmantot arī tiešā debeta maksājumu. Šādos gadījumos eAgronom jāievēro visi piemērojamie noteikumi un regulas, kas attiecināmi uz tiešo debeta maksājumu.

5.1.4. Maksājumu termināli.

5.2. Bezmaksas izmēģinājums. Jauns Klients ir tiesīgs izmantot Bezmaksas izmēģinājumu. Klientam nav nepieciešams uzrādīt kredītkartes vai norēķinu informāciju bezmaksas izmēģinājuma laikā. Bezmaksas izmēģinājuma periodam beidzoties, Lietotāja konts tiek automātiski pazemināts uz Platformas bezmaksas versiju. Lai izvairītos no pazemināšanas vai aktivizētu Lietotāja kontu no jauna, Klientam ir jāizvēlas atbilstošais maksājuma veids un jāveic pirmais licences maksājums.

5.3. Papildus esošajam maksājumu plānu kopumam, eAgronom var piedāvāt īpašas atlaides un atbalsta plānus (piemēram lietas izskatīšanas maksu utt.).

5.4. eAgronom ir tiesīgs iesaldēt Klienta vai Lietotāja Platformas kontu gadījumā, ja maksājums kavējas Klienta vainas dēļ. Iesaldēšanas gadījumā var tikt liegta pieeja visai Platformai vai konkrētām tās sadaļām un ierobežotas noteiktas funkcijas atbilstoši esošajām atļaujām. Iesaldēšana neietekmē pienākumu veikt izmantošanas maksājumu.

6. EAGRONOM PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

6.1. Ja tiek ņemti vērā šie noteikumi un veikta piemērojamā Pakalpojuma maksa, eAgronom Klientam un viņa pilnvarotajiem lietotājiem nodrošina vienkāršu, neapgrozāmu licenci bez tiesībām izsniegt apakšlicences eAgronom Pakalpojumu izmantošanai ar mērķi:

a. Vākt, izvietot un veidot Klienta Saturu, kas iekļauj jaunu Lietotāju un struktūrvienību pievienošanu, finanšu plāna, valsts subsīdiju, ar zemēm veikto darbību uzskaiti, tāpat arī darbinieku pienākumu norādīšanu, darbinieku un paveikto darbu pārraudzīšanu, lauksaimnieciskās darbības vēstures datu saglabāšanu , resursu pārvaldīšanu, izmaksu aprēķināšanu un citu Platformā pieejamo pakalpojumu izmantošanu;

b. pārveidot vai dzēst Klienta Saturu;

c. saņemt vajadzīgo palīdzību un ieteikumus no eAgronom saistībā ar eAgronom Pakalpojumu izmantošanu.

6.2. Izmaiņas Pakalpojumos. eAgronom patur tiesības veikt periodiskas izmaiņas eAgronom Pakalpojumos vai kādā no ar tiem saistītajām daļām bez iepriekšējas brīdināšanas un jebkādiem ierobežojumiem:

a. eAgronom Pakalpojumu pārsaukšanā pēc saviem ieskatiem;

b. jebkurā no Platformā pieejamo eAgronom Pakalpojumu vai kādas no to daļām sniegšanas pārtaukšanā vai izveides neturpināšanā  uz laiku vai pavisam;

c. nepieciešamo darbību veikšanā, lai saglabātu eAgronom tiesības attiecībā uz jebkuru eAgronom Pakalpojumu izmantošanu, kas var tikt pamatoti uzskatīta par eAgronom intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu vai nelegālu darbību

6.3. Attiecīgā gadījumā, Klients par šāda veida izmaiņām var tikt informēts caur e-pastu vai ielogojoties savā Lietotāja kontā.

6.4. Gadījumā ja Klients izmaiņas nepieņem, Klientam par to jāinformē eAgronom vai Tālākpārdevējs (ja Klients iegādājies piekļuvi pakalpojumiem no Tālākpārdevēja)  pirms dienas, kad pārmaiņas stājas spēkā un Līgums tiks pārtraukts. Ja Klients turpina izmantot eAgronom Pakalpojumus vai jebkuru to sadaļu pēc dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņām piekritis.

7. EAGRONOM PIENĀKUMI

7.1. Lai nodrošinātu eAgronom Pakalpojumus, eAgronom:

a. Padarīs Klientam pieejamus eAgronom Pakalpojumus, Saturu un Klienta Saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem;

b. Bez papildus samakas nodrošinās atbilstošu Klientam un viņa Pilnvarotajam Lietotājam nepieciešamo tehnisko palīdzību izmantojot eAgronom Pakalpojumus eAgronom uz Klienta palīdzības pieprasījumu atbildēs pieņemamā laika periodā izmantojot Sistēmā norādīto kontaktinformāciju.

c. Izmantos komerciāli pamatotus centienus padarīt eAgronom Pakalpojumus pieejamus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot: (i) plānoto dīkstāvi (par kuru eAgronom elektroniski paziņos iepriekš) un (ii) jebkuru nepieejamību, kuras pamatā ir ārpus eAgronom kontroles esoši apstākļi, tai skaitā, piemēram, traucējumi vai aizkave interneta pakalpojumu nodrošināšanā, vai pakalpojumatteices uzbrukums.

d. Gadījumā, ja Platformā notikušas materiālas izmaiņas, eAgronom pienākums ir piedāvāt Klientam video apmācības un eAgronom Pakalpojumu seminārus vismaz divas reizes gadā.

7.2. Klienta datu aizsardzība. eAgronom nodrošina administratīvu, fizisku un tehnisku garantiju drošības, Klienta datu konfidencialitātes un integritātes aizsargāšanā. Šī garantija iekļaus pasākumus, lai novērstu piekļuvi Klienta Datiem, to izmantošanai, labošanai vai izpaušanai caur eAgronom personālu izņemot (i) lai sniegtu eAgronom Pakalpojumus un novērstu vai atrisinātu pakalpojumu vai tehniskās problēmas, (ii) saskaņā ar likumu vai (iii) ja Klients vai Lietotājs devis tam skaidru atļauju. Piemēram, klientu atbalsta speciālistam būs pieeja Jūsu datiem, lai nodrošinātu Klientu atbalstu, vai arī programmētājām būs pieeja Jūsu Kontam, risinot tehniskas problēmas. Visi mūsu darbinieki un apakšuzņēmumi ir noslēguši konfidencialitātes līgumus. Turklāt, visi Klientu dati tiek glabāti šifrētā formātā, kas nozīmē, ka dati nav lasāmi bez autorizētas piekļuves.

7.3. Piekrītot šiem noteikumiem Klients saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 Nodaļu 28 (2) piešķir eAgronom augstāko pilnvaru apstrādāt datus eAgronom pakalpojumu sniegšanas vārdā. Klientam ir tiesības pieprasīt eAgronom datu apstrādātāju sarakstu jebkurā laikā.

8. PRIVĀTUMS

8.1. eAgronom ļoti augstu vērtē savu Klientu un Lietotāju privātumu.  eAgronom Privātuma Politika pieejama šeit un šajos Noteikumos iekļauta kā norāde. Lūgums rūpīgi epazīties ar Privātuma Politiku ņemot vērā, ka tā ir pamatā eAgranom Klienta vai Lietotāja personīgās informācijas vākšanai, izmantošanai un izpaušanai. Lūgums apzināties, ka, piekrītot šiem Noteikumiem, Jūs piekrītat, ka eAgronom apstrādā Jūsu datus kā tas norādīts 11. nodaļā.

9. KLIENTA SATURS

9.1. eAgronom lielā mērā neapzinās kādus datus un informāciju Klients izvieto vai padara pieejamus caur Platformu vai eAgronom Pakalpojumiem un bez Klienta pilnvaras vai nepieciešamības nodrošināt Klientam Pakalpojumus tieši nepiekļūst šai informācijai vai datiem. Izņemot kā norādīts nodaļā 10.3., eAgronom neizmanto, nepārvalda un nekontrolē neko no Klienta Satura, ko Klients pievienojis vai apstrādājis Platformā vai izmantojot eAgronom Pakalpojumus, t.i., tikai Klients vai Lietotāji ir tiesīgi piekļūt, atjaunot un virzīt šīs informācijas izmantošanu.

9.2. Ja Klients Platformai vai eAgronom Pakalpojumiem pievieno Klienta Saturu, tad jebkurai šāda Klienta Satura apstrādei jānotiek saskaņā ar Noteikumiem, Platformas paraugpraksi un attiecīgo likumu. Klientam jāpārliecinās, ka:

9.2.1. Klienta Saturs ir pareizs, akurāts un atbilstošs;

9.2.2. Klients un visi Lietotāja kontam piesaistītie lietotāji neveido, nepārsūta, neizstāda un nekā citādi nepadara pieejamu jebkuru Klienta Saturu, kas pārkāp eAgronom, citu Klientu un Lietotāju tiesības vai nodara kaitējumu (piemēram, vīrusi, datortārpi un citi kaitīgi kodi), ir aizvainojošs, apdraaudošs, cita privātuma aizskarošs vai citādi pretlikumīgs;

9.2.3. Klientam un visiem lietotāja Kontam piesaistītajiem lietotajiem ir vajadīgās atļaujas Klienta Satura izmantošanai, ieskaitot tā pievienošanu Platformai vai eAgronom Pakalpojumiem un apstrādāšanu izmantojot lietotāja kontu; ;

9.2.4. eAgronom ir atļauts tālāk apstrādāt Klienta Saturu saskaņā ar Nodaļu 10.3. vai darbojoties kā pilnvarotajam Klienta Saruta apstrādātājam Klienta vārdā lai tiktu ievēroti šie noteikumi.

9.3. Klients saglabā visas sava Klienta Satura īpašumtiesības. eAgronom negarantē nekādas Klientu Saturā esošās informācijas precizitāti. Klientam jāsaprot, ka par visu Klienta Saturā esošo informāciju atbildību nes persona, kas attiecīgo Klienta Saturu izveidojusi. Tas nozīmē, ka Klients nevis eAgronom ir pilnībā atbildīgs par visu Klienta Saturu, kas tiek augšupielādēts, publicēts, pārsūtīts vai kā citādi padarīts pieejams caur Platformu vai eAgronom Pakalpojumiem, tāpat arī par no konkrētā Klienta satura izrietošajām eAgronom vai citu Klientu un Lietotāju darbībām.

9.4. eAgronom nav pienākuma pēc savas iniciatīvas pirmatnēji pārbaudīt vai filtrēt Klienta Saturu vai Klienta veiktās darbības tā apstrādei ar mērķi tajā atklāt kādu nelikumīgu raksturu. Tomēr, ja šāds nelikumīgs Klienta Saturs vai darbība tā nelegālai apstrādei tiek konstatēta vai nonāk eAgronom uzmanības lokā, eAgronom ir tiesības (i) paziņot Klientam par šo nelikumīgo Klienta Saturu; (ii) noraidīt tā pievienošanu vai publikāciju Platformā vai eAgronom Pakalpojumos; (iii) pieprasīt, lai Klients nodoršina nelikumīgā satura atbilstību noteikumiem, paraugpraksei vai pastāvošajiem likumiem; (iv) uz laiku vai pilnībā izdzēst nelikumīgo Klienta Saturu no Platformas vai Lietotāja konta, liegt tam piekļuvi vai to izdzēst.

9.5. Ja Klients ir pieprasījis Līguma pārtraukšanu, eAgronom Lietotāja konts jāslēdz 30 dienu laikā pēc šī prasījuma saņemšanas. Klienta Saturs tiks saglabāts 3 gadus un Klients ir tiesīgs pieprasīt tā izdzēšanu nekavējoties. Šādā gadījumā Klienta Saturs, kurš nav anonīms, tiks izdzēsts saprātīgā laikā un Klients saņems ziņojumu par datu izdzēšanu.

9.6. 3 gadus pēc Konta slēgšanas Klientam ir iespēja pieprasīt Klienta Saturu. Datu lejulpielādes pieprasījumu jāveic sazinoties ar [email protected] un eAgronom Klienta Saturs ir jānūsūta Klientam pieņemamā laika posmā.

10. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

10.1. Platforma, eAgronom Pakalpojumi, eAgronom Materiāli un Saturs (izņemot Klienta Saturu) kā arī visas tā daļas un elementi pieder tikai un vienīgi eAgronom un tā trešās puses kreditoriem un partneriem. Visas intelektuāla īpašuma tiesības, ieskaitot bet neaprobežojoties ar tiesībām uz preču zīmi, pakalpojuma zīmi un saturā (neskaitot Klienta Saturu) esošajiem uzņēmumu nosaukumiem pieder eAgronom, tā saistītajiem uzņēmumiem un/vai trešās puses licenciāriem. Platformas vai eAgronom Pakalpojumu izmantošana nedod Klientam īpašumtiesības uz nevienu no Saturiem vai eAgronom Materiāliem (izņemot Klienta Saturu) kas ir pieejams caur Platformu vai eAgronom Pakalpojumiem. Katra Satura vai eAgronom Materiālu (izņemot Klienta Saturu) komerciāla vai attīstību veicinoša izplatīšana, publicēšana vai izmantošana ir stingri aizliegta izņemot ar iepriekšēju, skaidri izteiktu rakstisku atļauju no eAgronom vai citādi piemērojamiem tiesību īpašniekiem. eAgronom patur visas tiesības attiecībā uz Saturu un eAgronom Materiāliem (izņemot Klienta Datus) kas nav tieši piešķirtas Statūtos. Fakts, ka Klients ir izmantojis eAgronom Pakalpojumus netiek uzskatīts par uzņēmuma noslēpumu.

10.2. Klientam skaidri jāapzinās, ka lejuplādējot jebkuru Platformā vai Pakalpojamos pieejamo Saturu vai eAgronom Materiālus (izņemot Klienta Saturu), Klients neiegūst nekādas īpašumtiesības vai tiesības uz intelektuālo īpašumu. Klients nedrīkst kopēt, izplatīt vai publicēt nevienu Saturu, eAgronom Materiālus vai jebkuru no turienes iegūto vai atvasināto informāciju, izņemot, ja eAgronom devis tam atļauju vai ja to atļauj attiecīgais likums.

10.3. Klients patur visas īpašumtiesības un tiesības uz intelektuālo īpašumu attiecībā uz Klientu Saturu. Iesniedzot Klienta Saturu eAgronom caur Platformu vai eAgronom Pakalpojumiem, Klients automātiski piešķir tiesības eAgronom un tā saistītajiem uzņēmumiem, eAgronom Pakalpojumu apakšlicenciātiem, partneriem, pārstāvjiem un cesionāriem uz neierobežotu, vienkāršu, pilnībā apmaksātu, bezatlīdzības, pastāvīgu, neatsaucamu, apakšlicencējumu un apgrozāmu licenci tās izmantošanai, reproducēšanai, izplatīšanai, pārveidošanai, atvasinātu darbu sagatavošanai un citādai Jūsu Klienta Satura un tā atvasinājumu izmantošanai saistībā ar eAgronom Pakalpojuma uzlabošanu vai sadarbību ar citām organizācijām kopuzņēmumu veidošanā vai produkta attīstīšanā, bez ierobežojuma ietverot (i) Jūsu nodrošināšanu ar izvēlētajiem pakalpojumiem saskaņā ar paredzētajām Platformas un Pakalpojumu funkcijām, (ii) veidot anonīmu statistiku par Platformas un Pakalpojumu izmantošanu, dažāda veida klientu saimniecību un saimniecisko darbību raksturojumu , (iii) analizēt un dalīties ar Klientu Saturu ar citām organizācijām kopīgu projektu īstenošanai (iv) anonīmā veidā realizēt, veicināt un vai pārgrupēt daļu vai visu eAgronom Pakalpojumu (un no tiem atvasinātos darbus) pieejamību jebkurā mediju formātā.

10.4. Klients ir personīgi atbildīgs par savu Klienta Saturu un izrietošajām sekām no tā izlikšanas vai publicēšanas. Attiecībā uz Klienta Saturu, Klients apstiprina, atbild un garantē, ka: (i) Klienta Saturs ir Klienta īpašums vai arī viņam ir vajadzīgās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujas to izmantot un autorizēt eAgronom šo Klienta Saturu izstādīt vai citādi izmantot saskaņā ar visiem patentiem, preču zīmēm, autortiesībām un citām Klienta Saturā esošajām vai tam nepieciešamajām īpašumtiesībām veidā, kas ir saskaņā ar paredzētajām Platformas un Pakalpojumu funkcijām un šiem Noteikumiem, Klients norāda, ka tas var piešķirt tiesības un licenci atbilstoši noteiktajam 10.3. nodaļā un (ii) Jūsu Klienta Saturs, šī Klienta Satura izmantošana no eAgronom vai tā licenciātu puses saskaņā ar Noteikumiem un 10.3 nodaļā noteikto tiesību izmantošana no eAgronoma vai kāda no tā licenciātu puses nav un nebūs: (a) aizskaroša vai pārkāps kādu no trešās puses tiesībām, ieskaitot autortiesības, preču zīmes, patentus, komercnoslēpumus, morālās tiesības, privātuma tiesības, tiesības uz publicitāti kā arī jebkuru citu intelektuālu īpašumu vai īpašuma tiesības vai (b) piemērojamos tiesību aktus pārkāpjoša; (c) ar pieprasījumu iegādāties licenci vai veikt jebkādu samaksu un/vai autoratlīdzību no eAgronom puses jebkurai trešajai pusei, lai tiktu sniegti jebkuri no Jūsu izvēlētajiem eAgronom pakalpojumiem vai lai izmantotu kādas no Noteikumos piešķirtajām tiesībām.

10.5. Atsauksmes. Ja Klients vai Lietotājs eAgronom iesniedz komentārus, kļūdu ziņojumus, atsauksmes vai ieteikumus eAgronom Pakalpojumu uzlabošanai (“Atsauksmes”), eAgronom ir tiesības šīs Atsauksmes izmantot pēc saviem ieskatiem, ieskaitot taču neaprobežojoties ar šo ieteikto izmaiņu iestrādāšanu eAgronom Pakalpojumos. Klients vai Lietotājs (kurš piemērojams) līdz ar to piešķir eAgronom pastāvīgu, neatsaucamu, vienkāršu licenci bez autoratlīdzības samaksas lai iestrādātu, reproducētu, pārveidotu, izplatītu, veidotu atvasinātus darbus un izmantotu jūsu Atsauksmes jebkādam mērķim. eAgronom jautā pēc Klienta piekrišanas lai publiski izstādītu vai publicētu Atsauksmi.

11.  DATU APSTRĀDES LĪGUMS  

11.1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 28. nodaļu, šie Noteikumi sastāda datu apstrādes līgumu starp Klientu kā datu pārzini un eAgronom kā datu apstrādātāju. Klients līdz ar to nosaka to, lai eAgronom apstrādātu datus saskaņā ar šiem Noteikumiem. eAgronom nodrošina arī parakstīto datu apstrādes līguma kopiju apmaiņu.

11.2. Apstrādāšanas raksturs. eAgronom nodrošina Platformu, kur Klients, kā daru pārzinis, var vākt, uzglabāt un veidot personas datus atbilstoši datu subjektiem, ko noteicis Klients. Datu veidi, ko apstrādā eAgronom ir uzskaitīti Privātuma Politikā, ieskaitot Klienta darbinieku dislokācijas datu apstrādāšanu. Platforma tikusi veidota kā saimniecības pārvaldīšanas rīks, taču, tādā mērā, kas netiek regulēts šajos Noteikumos, Klients izlemj kā izmantot Platformu.

11.3. Ilgums. Saskaņā ar šiem Noteikumiem eAgronom var Klienta vārdā apstrādāt datus līdz eAgronom Pakalpojumu izbeigšanai. Izbeidzot līgumu, eAgronom saglabā Klienta datus 3 gadus gadījumā, ja Klients vēlas atjaunot savu Lietotāja Kontu, atsākt eAgronom Pakalpojumu izmantošanu vai pārvietot datus, izņemot ja Klients noteicis citādāk. eAgronom izdzēš vai atgriež visus personas datus pārzinim pēc pakalpojumu, kas saistīti ar apstrādi, sniegšanas beigām un izdzēš visas esošās kopijas izņemot ja Dalībbvalsts likums nosaka personas datu uzglabāšanu.

10.4. Pušu tiesības un pienākumi. Klienta tiesības un pienākumi attiecībā uz Klienta Saturu ir uzskaitīti no 4. līdz 10. nodaļai šajos Noteikumos. eAgronom nodrošina, ka personas datu apstrādei pilnvarotās personas ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai viņiem likumā ir noteikts pienākums ievērot konfidencialitāti. eAgronom veic visus nepieciešamos pasākumus, kas ir saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 32. Nodaļā noteiktajiem. eAgronom apņemas padarīt pārzinim pieejamu visu nepieciešamo informāciju , lai pierādītu atbilstību viņa saistībām un iegūtu atļauja piedalīties pārbaudēs, tajā skaitā  apskatēs, ko vada vai pilnvaro Klients kā datu apstrādātājs.

12. ATBILDĪBA

12.1. eAgronom neuzņemas atbildību Klienta vai Lietotāja priekšā par sekām, kas radušās no:

a. jebkuriem labojumiem šajos Satūtos, eAgronom Pakalpojumos kā arī jebkurā to daļā vai elementā (tostarp, bet ne tikai, Lietotāja Kontā), ieskaitot jebkuru kļūdu, ilgstošus vai īslaicīgus traucējumus, pārtraukšanu, atlikšanu vai cita veida eAgronom Pakalpojamu nepieejamību;

b. esošā Plāna paaugstinājumu vai pazeminājumu;

c. jebkuru Klienta vai autorizēta Lietotāja akreditācijas datu izpaušana, pazaudēšana, vai neatļauta izmantošana, kas radusies, ja Klients nav spējis saglabāt to konfidencialitāti;

d. veida, kādā Klients vai jebkurš Lietotājs ievāc, pārvalda, izpauž, izplata vai kā citādāk apstrādā Klienta Saturu, ieskaitot tajā esošos personas datus;

e. tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu pret Klientu vai pilnvarotiem eAgronom Lietotājiem, piemēram, ja Klients vai Lietotājs, izmantojot eAgronom Pakalpojumus vai kādu to daļu vai elementu, veicis noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpis piemērojamo likumu vai pārkāpis eAgronom intelektuālā īpašuma tiesības.

f. tehnoloģiju neatbilstība Platformas un eAgronom pakalpojumu pieejamībai, piemēram, ja konkrēti eAgronom Pakalpojamos pieejamie dati, funkcijas, daļas vai elementi ir veidoti izmantošanai caur personālo datoru vai klēpjdatoru, tās var nedarboties izmantojot mobīlo platformu vai planšetdatoru

g. Anonīmu Klienta Datu apakšlicencēšanas un sekām, kas ar apakšlicencēšanu saistītas attālināti

12.2. Papildus tam, eAgronom un tā saistītie uzņēmumi neuzņemas atbildību par jebkādām Lietotāja, organizācijas vai trešās personas izteiktām sūdzībām pret Klientu, kas radušās Klientam nespējot:

a. sniegt eAgronom precīzu informāciju par Klientu, Lietotājiem vai Lietotāja Kontu;

b. informēt eAgronom par visiem iemesliem, kāpēc Lietotājam nav tiesību izmantot Lietotāja kontu Klienta vārdā;

c. sagādāt visus produktus ko Klients apņēmies sagādāt konkrētajai personai vai organizācijai;

d. nodrošināt Klienta Satura likumiskumu;

e. pakļauties kādam no šajos Noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem.

12.3. Atbildības ierobežošana. Nekādā gadījumā eAgronom un tā saistīto uzņēmumu kopējās saistības, kas izriet no vai attiecas uz šiem Noteikumiem nedrīkst pārsniegt kopēju summu, ko Klients tiem iemaksājis par eAgronom Pakalpojumiem. Iepriekšminētais ierobežojums darbojas gadījumā ja prasība izriet no līguma vai cilvēktiesību pārkāpuma neatkarīgi no saistību teorijas.

12.4. Izrietošo un saistīto kaitējumu novēršana. Nekādā gadījumā abas puses vai to saistītie uzņēmumi neuzņemas atbildību, kas ir saistīta ar šiem noteikumiem attiecībā uz zaudēto peļņu, ienākumiem, uzņēmuma prestižu vai netiešu, apzinātu, nejaušu, izrietošu, slēptu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai zaudējumu novēršanu darbībai izrietot no līguma vai cilvēktiesību pārkāpuma un neatkarīgi no atbildības teorijas, pat ja Puse vai tās saistītie uzņēmumi tikuši brīdināti par šādu bojājumu iespējamību. Iepriekšminētā atruna neattiecas uz ar likumu aizliegto apjomu.

13. TĀLĀKPĀRDEVĒJI

13.1. eAgronom var izmantot trešās personas pakalpojumu sniedzējus, lai uzlabotu Platformu un eAgronom Pakalpojumus, ievāktu maksājumus un sekmētu saziņu starp Klientu un eAgronom (turpmāk tekstā “Tālākpārdevējs”)

13.2. Klientam ir tiesības izvēlēties atbilstošu Tālākpārdevēju, kurš piedāvā pakalpojumus Klienta apgabalā un veikt maksājumu tieši Tālākpārdevējam, kurš savukārt norēķināsies ar eAgronom. Visi prasījumi pēc Tālākpārdevējam veikto maksājumu atlīdzināšanas tiek pārvaldīti no Tālākpārdevēja puses.

13.3. Tālākpārdevējs nav atbildīgs un neuzņemas saistības par jebkuru šajos Noteikumos minēto pienākumu pildīšanu pret Klientu no eAgronom puses, ieskaitot Platformas un eAgronom Pakalpojumu padarīšanu pieejamiem.

14. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

14.1. Klienta ērtības labad vienošanās var tikt pārtraukta jebkurā laikā nosūtot attiecīgo paziņojumu uz mūsu klientu atbalsta kontaktinformācijai. Izbeidzot Līgumu, Klientam netiek atlīdzināta jau samaksātā summa par kalendārā gada licenci. Klientam Līgums jāpārtrauc pirms licencētā perioda beigām , ja viņš/viņa nevēlas automātiski atjaunot licenci un Līgumu nākamajam gadam. Beigu datums līguma pārtraukšanai ir pieejams Plānu lapā vai Īpašajos Noteikumos, kas noslēgti ar Klientu, kādā gadījumā vērā tiek ņēmti Īpašie Noteikumi.

14.2. Vienošanās var tikt pārtraukta (i) nekavējoties no abām līgumslēdzēju pusēm, ja viena no Pusēm pārkāp tās saistības, kas ir piemērojamas saskaņā ar šo Noteikumu 2, 4. un 7.-10. nodaļu. (ii) nekavējoties, no abām līgumslēdzeju pusēm, ja tiek uzsākts process otras Puses likvidācijai vai maksātnespējai vai ja panākta vienošanās ar otrās Puses kreditoriem vai otrās Puses vārdā ir notikusi cesija par labu kreditoriem; (iii) no neskartās Puses iesniedzot rakstisku paziņojumu otrai Pusei, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par deviņdesmit (90) dienām.

15. LIKUMA UN JURISDIKCIJAS IZVĒLE

15.1. Visi ar Notiekumiem saistītie jautājumi, kuri nav tieši vai netieši atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti un izskaidroti pēc spēkā eošās Igaunijas Republikas likumdošanas, neņemot vērā    nekādus tiesību pretrunu principus.

15.2. Visi strīdi, kuru pamatā ir Līgums, tiks risināti pārrun ceļā, taču, ja tas nebūs iespējams, tad Igaunijas Republikas Tartu Apgabaltiesā.

16. CITI NOTEIKUMI

16.1. Pušu sadarbība. eAgronom un Klients rīkojas pēc saviem ieskatiem kā neatkarīgi līgumslēdzēji. Vienošanās nav uzskatāma par pārstāvniecības, partnerības, kopuzņēmuma, fiduciāra pienākuma vai jebkuras citas juridiskas apvienības veidošanu starp Klientu un eAgronom, un Klients nepārstāv pretējo ne tieši,  ne netieši, ne kādā citā veidā. Vienošanās nav paredzēta trešās puses labuma gūšanai.

16.2. Nodalāmība. Ja kāds Vienošanās noteikums, prasība vai nosacījums jebkāda iemesla dēļ pilnībā vai daļēji tiek atzīts par spēkā neesošu, neizpildāmu vai pretlikumīgu     , šis nosacījums jāizpilda maksimāli tuvu pieļaujamajai Pušu nodoma pakāpei. Atlikušo noteikumu, prasību un nosacījumu kā arī to daļu ticamība un izpildāmība netiek ietekmēta.

16.3. eAgronom ir tiesības mainīt un / vai grozīt šos noteikumus nākotnē. Klients par izmaiņām tiek informēts elektroniski pirms grozījumu stāšanās spēkā. Ja Klients divu nedēļu laikā pēc rakstiska paziņojuma (opozīcijas perioda) neiebilst pret jaunajiem Noteikumiem, tiek uzskatīts, ka Klients ir pieņēmis pārskatītos noteikumus. Iebildumu gadījumā Klients var turpināt lietot saskaņā ar iepriekšējo Noteikumu versiju, tomēr eAgronom ir tiesīgs izbeigt līgumattiecības svarīgu iemeslu dēļ pēc saviem ieskatiem.

17. AR KO JŪS SLĒDZAT LĪGUMU

Tālākpārdevējs, ar kuru Klients slēdz līgumu ir atkarīgs no Klienta pastāvīgās dzīves vietas. eAgronom nosaka Klienta dzīves vietu balstoties uz valsti, kas norādīta rēķina adresē vai Lietotāja, kurš Klienta vārdā noslēdz šīs vienošanās, IP- adresi. Piekrītot šiem Noteikumiem, Klients noslēdz līgumu ar tālākpārdevēju, kas norādīts Klienta rēķinā.