Jūsu dati pie eAgronom ir drošībā

Atjaunots: 11.04.2022.

Mēs neizpaužam un nenododam Jūsu personas datus trešām personām ārpus eAgronom grupas, tostarp valsts iestādēm, ja vien to nelūdzat vai ja tas nav nepieciešams vislabākā pakalpojuma sniegšanai. EAgronom nenodos Jūsu datus trešām personām reklāmas vai tirgvedības nolūkos. Jūsu personīgo lietotāja datu aizsardzība mums ir svarīga un, apkopojot vai nododot informāciju, izmantojam drošības tehnoloģijas un procedūras, kas aizsargā Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

Mēs darām visu iespējamo, lai efektīvi aizsargātu savus klientus un lietotājus, kā arī kopīgi vērstos pret neatļautu piekļuvi jebkurā laikā. Jūsu sniegtos datus eAgronom izmanto, tikai lai labāk apkalpotu Jūs, atbildot uz Jūsu jautājumiem, sniedzot informāciju, pilnveidojot pakalpojumus un sadarbojoties ar citiem uzņēmumiem kopīgu projektu īstenošanā. Ciktāl eAgronom izmanto trešo pušu pakalpojumus, kas ir nepieciešami līguma ar mūsu klientiem izpildei, šīm trešām personām ir jāievēro tāda paša līmeņa datu aizsardzības standarti, kādus piemēro eAgronom. Lai nodrošinātu mūsu klientu augsta līmeņa aizsardzību, eAgronom ir parakstījis Datu apstrādes līgumus ar visiem mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

Lai iegūtu sīkāku pārskatu par to, kā aizsargājam un izmantojam Jūsu personas datus, lūdzu, izlasiet šeit iekļauto Privātuma politiku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka laiku pa laikam mainām šo politiku un visi grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā, kad publicēsim pārskatīto politiku.

Šis ir līgums starp eAgronom (OÜ E-Agronom) un Jums (“Jūs”, “Jūsu”, “klients” vai “lietotājs(-i)”), kas esat mūsu vietnes vai pakalpojuma lietotājs. “Mēs”, “mūs” un “mūsu” šajā Līgumā attiecas uz eAgronom uzņēmumu grupu, www.eagronom.com saimniecību pārvaldības programmatūras īpašnieku un operatoru. Šis Līgums ir juridiski saistošs un nosaka mūsu Vietnes un Pakalpojuma lietošanu. Izmantojot vai piekļūstot jebkurai mūsu Vietnes vai Pakalpojuma daļai, Jūs piekrītat ievērot mūsu Noteikumus (saite) un Privātuma politiku. Mūsu Pakalpojuma lietotājiem ir jābūt vecākiem par 16 gadiem. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet izmantot mūsu vietni un Pakalpojumu un neiesniedziet mums nekādu informāciju, ja vien neesat sazinājies ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected], un nav ticis izdarīts izņēmums.

1. Vispārīgā informācija

1.1. Šie datu apstrādes noteikumi (turpmāk ‒ Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādi, ko veic OÜ E-Agronom, juridiskās personas kods 14092394, adrese Järvekalda ceļš 10, Veibri ciems, Tartu apriņķis, 62220, Igaunija (turpmāk kopā ar visiem tā grupas uzņēmumiem ‒ eAgronom). EAgronom uzņemas atbildību par likumīgu Klienta datu apstrādi.

1.2.  Privātuma politika attiecas uz eAgronom un katru personu, kura izmanto eAgronom pakalpojumus. Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic eAgronom darbinieki un trešās personas, kas darbojas eAgronom vai jebkura tā grupas uzņēmuma vārdā. Politika aptver eAgronom rīcībā esošās personas datu kopas un/vai personas datus saturošu datu kopu savstarpēju izmantošanu, ko veic citas iestādes un uzņēmumi.

1.3. eAgronom apstrādā Klienta datus, pamatojoties uz līgumu, kas ir noslēgts starp Klientu un eAgronom. Cits juridiskais pamats var tikt noteikts, Klientam izmantojot mobilo ierīci.

1.4. Privātuma politika ir neatņemama Noteikumu daļa, un eAgronom ir tiesības pieņemt, ka Klients ir iepazinies ar Privātuma politiku. eAgronom pamatojas uz Privātuma politiku, slēdzot ar Klientu līgumu un piedāvājot Klientam pakalpojumus. Privātuma politika neattiecas uz citu uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem, tostarp, ja šie pakalpojumi ir pieejami, izmantojot eAgronom pakalpojumus.

1.5. Kā uzņēmums stingri ievērojam normatīvajos aktos noteiktos noteikumus, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

2. Definīcijas

2.1. Personas dati: personas dati, kurus eAgronom patur slepenībā, ir jebkāda veida informācija, ko tas ir ieguvis, piedāvājot savus pakalpojumus un kas ļauj identificēt Klientu.

2.2. Klients: juridiska vai fiziska persona, kura izmanto eAgronom pakalpojumus, tostarp fiziskas personas, kuras izmanto eAgronom juridiskas personas vārdā (piemēram, Klientu darbinieki).

2.3. Datu apstrāde: jebkura ar personas datiem veikta darbība, tostarp personas datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, atklāšana, piekļuves piešķiršana, apskate un izguve, personas datu izmantošana, nodošana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.

3. Klienta dati

3.1. Lai uzlabotu mūsu pakalpojumus Klientam vai analizētu eAgronom tirgvedības aktivitātes, vēlamies vēl vairāk pielāgot mūsu navigāciju un informāciju mūsu lietotāju vajadzībām. Tāpēc mūsu vietnē tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, kas ļauj palielināt mūsu mājaslapas draudzīgumu lietotājam, pamatojoties uz lietotāju rīcības modeļu analīzi.

3.2. Apstrādājam šādus personas datus: vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, fizisko personu saistība ar lauksaimniecības uzņēmumiem, Klienta rīcība, izmantojot eAgronom pakalpojumus, kļūdas, ar kurām Klienti saskaras mūsu mājaslapā un to novēršanai nepieciešamie dati, tālruņa zvani uz eAgronom Klientu atbalsta dienestu, norēķinu dati, ierīces dati, IP adreses, dati, kas ir saņemti no trešām pusēm (informācija no mūsu korporatīvās grupas saistītajiem uzņēmumiem, mūsu partneriem vai citiem, kuru izmantojam, lai padarītu savu informāciju labāku vai noderīgāku), atrašanās vietas dati, atsauces/izejas lapas un URL, tērzēšanas ziņojumi un eAgronom nosūtīto e-pastu saturs, noteikta informācija saistībā ar Jūsu pārstāvēto uzņēmumu, piemēram, darbinieku skaits un nozare.

3.3. Ja izmantojat Pakalpojumu ar mobilo ierīci vai ar mobilās ierīces starpniecību, varam piekļūt, apkopot, pārraudzīt un/vai attālināti uzglabāt “atrašanās vietas datus”, kas var iekļaut GPS koordinātas (piemēram, platuma un/vai garuma grādus) vai līdzīgu informāciju par jūsu mobilās ierīces atrašanās vietu. Atrašanās vietas dati var tikt izmantoti kopā ar personu identificējošu informāciju. Atrašanās vietas dati mobilajā lietotnē netiek kopīgoti ar citiem, izņemot lietotāja darba devēju, ja šāds darba devējs ir eAgronom līgumiskais klients. Atrašanās vietas dati ir šifrēti un nav redzami eAgronom darbiniekiem.

3.4. Klients apzinās, ka, zvanot uz eAgronom Klientu atbalsta dienesta numuru, viņa zvans tiks ierakstīts, lai nodrošinātu labāku atbalstu klientiem.

4. Datu apstrādes mērķi

4.1. eAgronom iesniegtā un savāktā personas informācija tiks izmantota šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem. Izmantojam informāciju, kuru apkopojam mūsu vietnē vai izmantojot to, lai:

4.1.1. sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju;

4.1.2. atbildētu uz komentāriem un jautājumiem un citādi sniegtu atbalstu lietotājiem, tostarp sūtot e-pastus. Varam nosūtīt ar Klientu apkalpošanu saistītus un administratīvus e-pastus. Varam arī sazināties ar Klientu, lai informētu viņu par izmaiņām mūsu pakalpojumos, lietošanas noteikumos, pakalpojumu uzlabojumiem vai aicinātu klientus uz mūsu mācībām. Šie e-pasti un ziņojumi tiek uzskatīti par pakalpojumu daļu, un Klients nevar no tiem atteikties;

4.1.3. darbinātu, uzturētu, uzlabotu un nodrošinātu visas mūsu vietnes funkcijas. Uzturam eAgronom pakalpojumu kvalitāti un analizējam drošības riskus. Analizējam lietotāju rīcību un preferences, izmantojot mūsu pakalpojumus, lai izprastu un uzlabotu mūsu pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus. Izveidojam arī “Apkopoto informāciju”, kas ir informācijas no vairākiem avotiem kombinācija un analīze, kura ļauj identificēt vai izveidot tendences, etalonus, kopsavilkuma metriku vai paredzošus algoritmus, lai mēs veiktu pamatotas darbības informācijas apkopošanai, lai novērstu jebkādu datu saistīšanu atpakaļ līdz konkrētai personai. Izveidosim Apkopoto informāciju no informācijas, ko citi klienti izvēlas kopīgot ar mums, kā arī Jūsu datiem;

4.1.4. rēķinu izrakstīšanas un kontu pārvaldībai. Varam arī sazināties ar Jums administratīvos nolūkos vai lai saņemtu atsauksmes par mūsu produktu;

4.1.5. Mārketings un reklāma. Varam izmantot Klienta informāciju arī eAgronom māretinga vai reklāmas nolūkos. Klients var jebkurā laikā atteikties no tā, nosūtot e-pastu uz [email protected];

4.1.6. apmācītu eAgronom darbiniekus.

4.2. Šī privātuma politika neierobežo Klienta datu izmantošanu anonimizētā veidā.

5. Datu koplietošana un izpaušana.

5.1. eAgronom neizpauž Jūsu personas datus trešām personām bez Jūsu piekrišanas, izņemot šajā Privātuma politikā norādītās institūcijas. Kopīgojam Jūsu personas datus tikai ar šādām personām:

5.1.1. pakalpojumu sniedzēji un aģenti, kurus izmantojam, sniedzot savus pakalpojumus. eAgronom paliek kā datu pārzinis attiecībā uz Klienta datiem. Mums ir rakstveida Datu apstrādes līgumi, kas ir noslēgti ar visiem ārpakalpojumu sniedzējiem. eAgronom izmanto trešo pušu analītikas rīkus, piemēram, Google Analytics un Heap Analytics, lai izprastu Pakalpojuma lietošanu. Daudzi no šiem rīkiem apkopo informāciju, ko Jūsu pārlūkprogramma nosūta tīmekļa lapas pieprasījuma ietvaros, tostarp pakalpojuma sīkdatnes un jūsu IP adresi. Šie analītikas rīki arī saņem šo informāciju, un to izmantošanu nosaka to privātuma politika;

5.1.2. eAgronom grupas uzņēmumi.

5.1.3. personas un organizācijas, kurām ir jāizpauž dati, lai sniegtu Klientam mūsu Pakalpojumus, ja Klients to ir lūdzis (piemēram, valsts lauksaimniecības institūcijas);

5.1.4. citas organizācijas eAgronom un trešās personas kopīga sadarbības projekta gadījumā;

5.1.5. personas, kurām Klienta datu izpaušanu paredz likums;

5.1.6. personas, kurām tas ir nepieciešams, lai aizsargātu un aizstāvētu eAgronom likumīgās tiesības.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatne ir ļoti maza datne, kas tiek lejupielādēta Jūsu ierīcē, kad apmeklējat vietni. Varam izmantot gan sesijas sīkdatnes, gan pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatne pazūd pēc tam, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgā sīkdatne paliek pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, un Jūsu pārlūkprogramma to var izmantot turpmākajos mūsu vietņu apmeklējumos. EAgronom izmanto sīkdatnes, lai reģistrētu lietotāja pieteikšanos un iestatījumus. Piemēram, aizliedzot sīkdatnes, lietotājam ir no jauna jāpiesakās katru reizi, kad tiek mainīta lapa. Tāpat izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu klientu atbalstu, lai katrs klients varētu sazināties ar klientu atbalsta dienestu, izmantojot tērzēšanas logu. Turklāt apkopojam datus, lai analizētu lietotāju rīcību un apkopotu statistiku par mūsu lapu apmeklētājiem, tādējādi varam padarīt eAgronom lietotājam draudzīgāku. Piemēram, varam redzēt, vai patiešām atrodat to, ko meklējat, vai arī mums vēl ir jāuzlabo mūsu programma. Nevieniem citiem datiem, izņemot sīkdatni, no Klienta ierīces netiek piekļūts bez viņa skaidras piekrišanas. Varam izmantot trešo pušu sīkdatnes saistībā ar mūsu vietni.

6.2. Jūs varat atteikties no sīkdatņu turpmākas izmantošanas (tā dēvētā izvēles atteikšanās) vai to liegt, jebkurā brīdī izvēloties atbilstošus iestatījumus Jūsu pārlūkā, taču lūdzam ņemt vērā: ja izvēlaties to darīt, jums var nebūt iespējas izmantot pilnu eAgronom vietnes funkcionalitāti. Vairāk par mūsu izmantotajām sīkdatnēm varat lasīt šeit.

7. Cik ilgi eAgronom glabā personu datus

7.1. Ja vien nepieprasāt, lai jūsu dati tiktu dzēsti, kā ir norādīts turpmāk 10.1.5. punktā, glabāsim personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem dati ir tikuši vākti, vai ja tas ir nepieciešams eAgronom tiesisko interešu aizstāvībai. Ja slēdzat savu kontu, glabājam ar Jūsu kontu saistītos datus trīs gadus gadījumam, ja Jūs vēlētos atsākt izmantot mūsu Pakalpojumus.

7.2. Mēs uzglabāsim Klienta datus ilgāk nekā trīs gadus, ja to nosaka likums vai tas ir nepieciešams, lai aizstāvētu vai iesniegtu juridiskas prasības..

7.3. Tālruņa zvanu klientu atbalsta dienestam ieraksti tiks glabāti vienu gadu.

8. Kā aizsargāt Jūsu personas datus

8.1. eAgronom uzskata Klienta privātumu un personas datu aizsardzību par ļoti svarīgu. Izmantojam organizatoriskus, fiziskus un tehniskus drošības pasākumus, kas ir nepieciešami datu integritātes, pieejamības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

8.2. Šie pasākumi iekļauj konfidencialitātes līgumus ar visiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, šifrēšanas izmantošanu, glabāto datu šifrēšanu, darbinieku ierīču, citu tehnisko ierīču, informācijas, IT infrastruktūras un iekšējo tīklu aizsargāšanu.

8.3. Drošības nodrošināšanas darbību mērķis ir piemērot atbilstošus drošības pasākumus, mazināt un novērst riskus.

9. Starptautiskā datu pārsūtīšana

9.1. Visi mūsu Pakalpojumi tiek vadīti un darbojas ES. Jūsu dati var būt pieejami jebkurā ES valstī, kur atrodas mūsu nodibinājumi vai kurā piesaistām pakalpojumu sniedzējus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka varam izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus, piemēram, analītikas rīkus, kas neatrodas ES vai Eiropas Ekonomikas zonā, vai valstī, par kuru Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu, ka valsts nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Ja pārsūtām kādus no Jūsu datiem, darām to saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un attiecīgajā gadījumā paļaujamies uz ES un ASV privātuma vairoga sistēmu vai izmantojam apstiprinātas līguma standarta klauzulas vai citus saistošus korporatīvos noteikumus, tostarp līgumus, iekšējos noteikumus un politikas, vai citus juridiskus mehānismus, ja nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni. Varat sazināties ar iepriekš minēto datu aizsardzības speciālistu, lai iegūtu datu pārsūtīšanas līguma kopiju vai jebkuru citu informāciju par attiecīgajiem aizsardzības pasākumiem.

10. Klienta tiesības

10.1.  Klients var jebkurā laikā nosūtīt mums pieprasījumu uz e-pastu [email protected] par savu tiesību izmantošanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā:

10.1.1. piekļūt personas datiem par Jums. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju. Šāds pieprasījums ir iesniedzams rakstveidā. Varat izmantot šīs tiesības, rakstot mums uz [email protected] Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas un, iespējams, nevarēsim sniegt jums noteiktu informāciju, ja tās sniegšana skartu citas personas tiesības (piemēram, ja mūsu rīcībā esošās informācijas sniegšana par Jums atklātu informāciju par citu personu) vai ja tiek piemērots cits izņēmums;

10.1.2. pieprasīt, lai neprecīzi personas dati tiktu laboti bez nepamatotas kavēšanās;

10.1.3. pieprasīt, lai neprecīzi personas dati tiktu laboti bez nepamatotas kavēšanās;

10.1.4.  saņemt un nosūtīt personas datus. Ja to lūgsiet, sniegsim Jums vai Jūsu norādītajai trešai personai Jūsu personas datu kopiju strukturētā, vispārēji izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Ja tas ir tehniski iespējams, pēc Jūsu pieprasījuma nosūtīsim Jūsu datus tieši trešai personai;

10.1.5.  iebilst pret personas datu apstrādi. Varat arī iebilst pret mūsu veikto Jūsu datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, un tādā gadījumā uzskatīsim, ka esat atteicies no tirgvedības paziņojumu saņemšanas;

10.1.6. pieprasīt personas datu par Jums dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās.

10.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lūgsim Jums apstiprināt savu identitāti pirms atbildes sniegšanas uz jebkuriem pieprasījumiem.

10.3. Ja Klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības, Klientam ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē vai tiesā.

10.4. Neesam atbildīgi par informāciju, tostarp personisko informāciju, ko iesniedzat jebkurā lietotāju veidotā satura pakalpojumā, piemēram, publicējot jautājumu vai atbildi jebkurā publiski pieejamā platformas daļā.

10.5. Izņemot likumā noteiktos gadījumus, neesam atbildīgi par trešo personu darbībām.

11. Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

eAgronom var ik pa laikam grozīt šo Privātuma politiku, publicējot jaunas redakcijas mūsu tīmekļvietnē vai informējot Klientu pa e-pastu. Ja Klients turpina izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo grozījumu stāšanās spēkā, Klients piekrīt pārskatītajai politikai.

Kontaktinformācija

Lūdzam sazināties ar mums, ja Jums rodas jautājumi par eAgronom Privātuma politiku vai praksi. Varat sazināties ar mums, rakstot uz [email protected] vai izmantot šādu kontaktinformāciju:

Juridiskais departaments:
OÜ E-Agronom, Kastani 42, 50410, Tartu, Igaunija