Sertifikaat: jätkusuutlik põllumajandustootja

Põllumajandusettevõtte kasvuhoonegaaside* hindamine

 • Põllumajandustootja peaks oma tootmises leiduvate heiteallikate ja süsiniku sidujate hindamiseks kasutama eAgronomi kasvuhoonegaaside hindamise vahendit.
 • eAgronomi tarkvarasse tuleb sisestada korrektsed andmed, misjärel arvutab see välja põllumajandustootmise vastavad emissioonid ja süsiniku sidumised.
 • Kui energiaheide (sealhulgas kütus) moodustab üle 20% üheaastaste põllukultuuride tootmise koguheitest, peaks see heide olema 5 aasta perspektiivis 10%-lise vähendamise trajektooril.

* KHG – kasvuhoonegaasid (nt CO2, N2O, CH4)

Külvikord ja mullakate

 • Vähemalt 5-aastane külvikord, sealhulgas 1 aasta kaunvilju (hernes, uba jne). Mitut liiki vahekultuure arvestatakse ühe põllukultuurina.
 • Vähemalt 75% elustaimkatte indeksist. See tähendab, et põldudel peaks põllukultuurid kasvama keskmiselt vähemalt 9 kuud aastas. Selle saavutamiseks võib kasutada talikultuure ja vahekultuure.
 • Jäägid tuleks jätta põllule või asendada sõnnikuga, et vältida toitainete kadu.

Mullaharimine

 • Pinnase tihenemist tuleb vältida märgadel põldudel mitte sõites See tähendab, et põllutööd tuleb teha õigel ajal, enne või pärast liigniiskusperioode (kui põllul on seisev vesi).
 • Turbaalasid ei tohi harida, et vältida mulla orgaanilise süsiniku kadu. Selliseid märgalasid tuleks hoida puutumatutena või muuta need rohumaadeks.
 • Püsirohumaa säilitamine Maa, mis on olnud rohumaa 5 või enam aastat järjest, peaks selliseks jääma.

Toitainete majandamine ja taimekaitse

 • Mineraallämmastiku laotamiseks kasutatakse täppisväetamist. Arvesse võetakse mullaanalüüse, saagikaarte ja muud konkreetset põldu puudutavat teavet.
 • Sõnnik lisatakse mulda kamarasse sisestamise teel (läga) või 1 tunni jooksul (sõnnik).
 • Kasutatud taimekaitsevahendite koguseid ei suurendata (ei kokku ega põllukultuuriliikide kaupa pindalaühiku kohta) võrreldes aasta võrdluskeskmisega, mis on kindlaks määratud jooksva 5-aastase võrdlusperioodi alusel.

Muud kliimasõbraliku põllumajandustootja nõuded

Kliimasõbraliku põllumajandustootja nõuete üksikasjalikuma kirjelduse leiate tingimustest.