viimati uuendatud: 27.12.2019

SINU ANDMED ON eAgronomis KAITSTUD

Me ei avalda ega jaga sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool eAgronomi gruppi ilma sinu nõusolekuta, sh riigiasutustele, välja arvatud kui see on vajalik Sulle parima teenuse pakkumiseks. eAgronom ei avalda Sinu andmeid kolmandatele isikutele nende reklaami ja turunduse eesmärkidel. Sinu kasutajaandmete turvalisus on meile oluline ja informatsiooni kogudes või edastades kasutame turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja protsesse, mis kaitsevad Sinu isikuandmeid lubamatu ligipääsu, kasutuse või avalikustamise eest.

Me anname endast parima, et igal ajal efektiivselt kaitsta oma kliente ja kasutajaid ning meievahelist kommuniaktsiooni lubamatu ligipääsu eest. Sinu poolt antud andmeid kasutab eAgronom selleks, et Sind paremini teenindada vastates Sinu päringutele, andes informatsiooni, täiustades meie teenuseid ja tehes koostööd teiste ettevõtetega ühisteks projektideks. Mis puudutab kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamist eAgronomis, mis on vajalik meie klientidega lepingu täitmiseks, siis on need kolmandad isikud kohustatud vastama samadele andmekaitse standarditele, mis on eAgronomis. Kindlustamaks meie klientide andmete kõrgetasemelist kaitset, on eAgronom sõlminud Andmetöötluslepingud kõikide meile teenust osutavate isikutega.

Täpsemaks ülevaateks, kuidas me Sinu andmeid kasutame ja kaitseme, palun tutvu alljärgnevate Privaatsustingimustega. Palun arvestada, et me muudame neid tingimusi aeg-ajalt ja iga muudatus Privaatsustingimustes jõustub uuendatud tingimuste avaldamisega.

Käesolev on Leping eAgronomi (OÜ E-Agronom) js Sinu („Sina“, „Sinu“, „Klient“ või „kasutaja“), meie veebilehe või Teenuse kasutaja vahel. „Meie“ tähendab käesolevas Lepingus läbivalt eAgronomi alla kuuluvate ettevõtete gruppi, www.eagronom.com, põllumajandustarkvara omanik ja operaator. Leping on õiguslikult siduv ja katab meie veebilehe ja Teenuse kasutamise Sinu poolt. Mistahes meie lehte või Teenust kasutades nõustud järgima Kasutajatingimusi ja Privaatsustingimusi. Meie Teenuse kasutajad peavad olema vähemalt 18 aastased. Kui Sa oled alla 18 aastat vana, siis palun lõpeta meie veebilehe ja Teenuse kasutamine koheselt ja ära saada meile enda andmeid, v.a juhul kui oled kontakteerunud meiega aadressil [email protected] ja Sulle on tehtud erand.1. ÜLDINE

1.1 Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) reguleerivad isikuandmete töötlemist OÜ E-Agronomis, reg. koodiga 14092394, aadressiga Järvekalda tee 10, Veibri küla, Tartu maakond, 62220, Eesti (edaspidi koos kõigi tütarfirmadega eAgronom). eAgronom on Kliendi isikuandmete vastutav töötleja.

1.2 Põhimõtted kehtivad eAgronomi ja iga isiku suhtes, kes kasutab eAgronomi teenuseid. Põhimõtted kehtivad isikuandmete töötlemisele eAgronomi töötajate poolt ja kolmandate isikute poolt, kes töötlevad isikuandmeid eAgronomi nimel. Põhimõtted kehtivad eAgronomi poolt peetavatele isikuandmeid sisaldavatele andmekogudele ning teiste asutuste või ettevõtete poolt peetavate isikuandmeid sisaldavate andmekogude ristkasutamisele.

1.3 eAgronom töötleb Kliendi andmeid lepingu alusel ja lepingu täitmiseks Kliendi ja eAgronomi vahel. Teistsuguse õigusliku aluse võib ette näha, kui Klient kasutab mobiiltelefoni.

1.4 Ettevõttena peame me rangelt kinni õiguslikest regulatsioonidest, eelkõige Andmekaitse Üldmäärusest.

2. MÕISTED

2.1 Isikuandmed – eAgronom peab konfidentsiaalseteks isikuandmeteks igasugust informatsiooni, mis on saanud talle teatavaks teenuse osutamise käigus ja mis võimaldab Klienti tuvastada.

2.2 Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab eAgronomi teenuseid, sh füüsilisest isikust kasutajad, kes kasutavad eAgronomi teenust juriidilise isiku nimel (nt Kliendi töötajad).

2.3 Andmete töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

3. KLIENDI ANDMED

3.1 Eesmärgiga muuta meie teenust Kliendi jaoks paremaks või analüüsida eAgronomi turundustegevusi, tahame kohandada oma navigatsiooni ja informatsiooni veel rohkem kasutajate vajadustele vastavaks. Seega kasutab meie veebileht erinevaid tehnoloogiaid, mis lubavad meil kasutajate käitumise analüüside ja mustrite põhjal optimeerida kasutajasõbralikkust.

3.2 Me töötleme järgnevaid isikuandmete kategooriaid: nime, aadressi, e-posti, telefoninumbrit, füüsiliste isikute seotust põllumajandusettevõtetega, Klientide käitumist eAgronomi teenuste kasutamisel, vigu, mida Kliendid meie veebilehel kogevad ja andmed nende vigade parandamiseks, Klientide kõnesid eAgronomi klienditoele, arveldamise andmeid, tehnilise seadme andmeid, IP aadresse, kolmandatelt isikutelt saadud andmeid (nt info eAgronomi tütarfirmadelt, koostööpartneritelt või teistelt, mida me kasutame oma informatsiooni täiendamiseks või kasulikumaks tegemiseks), asukohaandmed, viitavad lehed millelt isik sattus meie veebilehele, sõnumid ja e-posti sisu, mis on saadetud eAgronomile, teatud informatsioon, mis on seotud Sinu poolt esindatava äriga, nagu töötajate arv ja ärivaldkond.

3.3 Kasutades Teenust mobiiltelefoniga, võime koguda, jälgida või kaudselt säilitada asukohaandmeid, mis võivad sisaldada GPS koordinaate (nt laiuskraadid ja pikkuskraadid) või sarnast informatsiooni seoses Sinu mobiiltelefoni asukohaga. Asukohaandmeid võidakse kasutada koos identifitseerivate isikuandmetega. Asukohaandmeid mobiilirakenduses ei jagata kellegagi v.a kasutaja tööandjaga, kui see tööandja on eAgronomi lepinguline klient. Asukohaandmed on krüpteeritud ja eAgronomi töötajad neid ei näe.

3.4 Klient on teadlik, et helistades eAgronomi klienditoe numbrile, tema kõne salvestatakse parema klienditeeninduse huvides.

4. ANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK

4.1 eAgronomi poolt kogutud ja eAgronomile esitatud isiklikku informatsiooni kasutatakse käesolevates Põhimõtetes nimetatud eesmärkidel. Me kasutame läbi meie veebilehe kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel:

4.1.1 pakkuda Sinu küsitud teenuseid ja informatsiooni;
4.1.2 küsimustele ja kommentaaridele vastamiseks ja selleks, et igatepidi pakkuda tuge oma kasutajatele, sh e-kirjade saatmiseks. Võime saata Kliendile teenusega seotud ja administratiivseid e-kirju. Võime ka Kliendiga ühendust võtta teavitamaks muudatustest meie teenuses, lepingu tingimuste muudatustest, teenuse uuendustest, või koolitustele kutsumiseks. Need e-kirjad loetakse teenuse osaks ja neist ei saa loobuda.
4.1.3 meie veebilehe toimimiseks, parendamiseks, säilitamiseks ja kõikide meie veebilehe funktsioonide pakkumiseks. Hoiame teenuse kvaliteeti ja analüüsime turvariske. Analüüsime klientide käitumist ja eelistusi eAgronomi teenuste kasutamisel, et paremini mõista ja parendada meie teenuseid ja arendada uusi tooteid. Me loome ka agregeeritud informatsiooni, mis on mitmest allikast tuleneva informatsiooni kombineerimine ja analüüs, mis aitab identifitseerida või luua trende, suuniseid, kokkuvõtlikke näitajaid või prognoosivaid algoritme. Agregeeritud informatsiooni luuakse tingimusel, et eAgronom võtab mõistlikke meetmeid informatsiooni agregeerimiseks selliselt, et ennetada andmete seostamist konkreetse isikuga.
4.1.4 Arvete saatmiseks ja konto haldamiseks. Me võime Sinuga kontakteeruda administratiivsetel põhjustel või selleks, et küsida tagasisidet meie teenuste kohta.
Turunduseks. Võime kasutada Kliendi andmeid Agronomi turunduseks või reklaami eesmärgil. Klient võib sellest igal ajal keelduda.
4.1.5 Turunduseks. Võime kasutada Kliendi andmeid Agronomi turunduseks või reklaami eesmärgil. Klient võib sellest igal ajal keelduda saates teate [email protected].
4.1.6 eAgronomi töötajate koolitamiseks.

4.2 Käesolevad Põhimõtted ei piira kuidagi Klientide andmete kasutamist anonümiseeritud kujul.

5. KELLELE eAgronom ANDMEID EDASTAB

5.1 eAgronom ei jaga Sinu isikuandmeid ühegi kolmanda isikuga ilma Sinu nõusolekuta, v.a isikutega kes on nimetatud Privaatsustingimustes. Me edastame Sinu isikuandmeid ainult järgmistele isikutele:

5.1.1 Meie tugiteenuste pakkujatele ja agentidele, keda me kasutame Teenuse osutamisel. Me jääme tugiteenuse pakkujaid kasutades endiselt vastutavaks Sinu isikuandmete töötlemise eest. Meil on sõlmitud kirjalikud andmetöötluse lepingud kõikide väliste teenuse pakkujatega. eAgronom kasutab kolmandate isikute analüütika tööriistu, nagu Google Analytics ja Heap Analytics, mis aitavad meil paremini mõista meie teenust. Mitmed neist tööriistadest koguvad informatsiooni, mida saadab Sinu veebilehitseja, sh teenuse küpsised ja Sinu IP aadress. Neile analüütika tööriistadele sedastatakse samuti Sinu isikuandmeid, mille kasutus on reguleeritud nende privaatsustingimustes.
5.1.2 eAgronomi kontserni kuuluvatele ettevõtetele.
5.1.3 Isikutele ja asutustele, kellele on vajalik esitada Kliendi andmeid ilma milleta ei saaks eAgronom Kliendile teenust osutada ja kui Klient on andmete edastamist palunud (nt PRIA).
5.1.4 Teiste isikutega koostöö projekti raames eAgronomi ja kolmanda isiku vahel
5.1.5 Isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel.
5.1.6 Isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (nt pettuste avastamiseks või uurimiseks).

6. KÜPSISED

6.1 Küpsis on väga väike fail, mis laetakse alla Sinu seadmele kui Sa külastad veebilehte. Me võime kasutada nii seansiküpsiseid kui püsivaid küpsiseid. Seansiküpsis kaob pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiv küpsis jääb Sinu seadmesse pärast veebihelitseja sulgemist ja seda võib Sinu veebilehitseja kasutada järgnevatel kordadel, kui külastad meie veebilehte. eAgronom kasutab küpsiseid, et salvestada kasutaja sisselogimist ja seadistusi. Näiteks peaks kasutaja küpsiste keelamise korral meie veebilehel uuesti sisse logima iga kord kui leht vahetub. Me kasutame küpsiseid ka kasutajatoe pakkumiseks, et iga Klient saaks vestluse akna kaudu suhelda kasutajatoega. Me kogume lisaks ka andmeid kasutajate käitumise analüüsimiseks ja statistika kogumiseks külastajate kohta meie lehtedel tänu millele saame muuta eAgronomi kasutajasõbralikumaks. Näiteks näeme kas Sa tegelikult leiad, mida otsid või peame oma programmi paremaks tegema. Muudele andmetele Kliendi seadmes peale küpsise ei ole meil ligipääsu ilma Kliendi sõnaselge nõusolekuta. Me võime kasutada kolmandate isikute küpsiseid oma veebilehel.

6.2 Sa võid keelduda edasisest küpsiste kasutamisest (nö opt-out) või ennetada küpsiste kasutamist valides igal ajal vastavad seadistused oma veebilehitsejas. Juhime tähelepanu, et keelates küpsiste kasutamise ei pruugi Sa saada kasutada kõiki eAgronomi veebilehe funktsionaalsusi. Rohkem saad lugeda küpsiste kohta siit.

7. KUI KAUA eAgronom KLIENDI ISIKUANDMEID SÄILITAB 

7.1 Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks või kui see on vajalik eAgronomi seaduslike huvide kaitsmiseks, v.a juhul kui Sa palud meil oma andmed kustutada nagu kirjeldatud punktis 10.1.5. Kui Sa sulged oma konto, siis me säilitame Sinu kontoga seotud andmeid 3 aastat juhuks kui Sa soovid naasta meie teenuseid kasutama.

7.2 Me säilitame Kliendi andmeid rohkem kui 3 aastat, kui selline kohustus tuleneb seadusest või seda on vaja õiguslike huvide kaitseks või nõuete esitamiseks.

7.1 Kõnede salvestusi säilitatakse üks aasta.

8. KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID KAITSEME

8.1 eAgronom peab Kliendi privaatsust ja andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.

8.2 Need meetmed hõlmavad konfidentsiaalsulepinguid kõigi meie töötajate ja teenuse pakkujatega, isikuandmete töötlemise lepinguid teenuse pakkujatega, krüpteerimist, passiivsete andmete krüpteering, töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka tehniliste seadmete kaitset.

8.3 Turvalisust tagava tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

9. PIIRIÜLENE ANDMETE EDASTAMINE

9.1 Kõiki meie teenuseid juhitakse ja hoitakse käigus Euroopa Liidust. Sinu andmed võivad olla ligipääsetavad mis tahes riigis EL-is, kus meil on rajatisi või kus me palkame teenusepakkujaid. Juhime tähelepanu, et võime kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, nagu analüütika tööriistad, mis ei asu EL-is ega Euroopa Majanduspiirkonnas või riigis, kus Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole tagatud piisav andmekaitse tase. Kui me edastame Kliendi mistahes teavet, teeme seda kooskõlas EL-is kohalduvate andmekaitse õigusaktidega ja USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetega, kui see on asjakohane, või kasutame heaks kiidetud lepingu tüüptingimusi või lepinguid, sisereegleid ja -eeskirju või muid õiguslikke mehhanisme, kui see on vajalik, et tagada andmekaitsetaseme piisavus.

10. KLIENDI ÕIGUSED

10.1 Klient võib igal ajal saata meile teate e-postile [email protected] oma õiguste kasutamise kohta. Sul on igal ajal õigus:

10.1.1 tutvuda oma isikuandmetega. Sul on õigus küsida koopiat oma isikuandmetest. Selline küsimus peab olema kirjalik. Sa võid kasutada seda õigust kirjutades meile [email protected]. Juhime tähelepanu, et see õigus ei ole absoluutne ja meil ei pruugi olla võimalik anda Sulle teatud informatsiooni, kui selle andmine rikuks teise isiku õiguseid (nt informatsioon Sinu kohta paljastaks andmeid teise isiku kohta) või kui kohaldub mõni muu erand.
10.1.2 nõuda ebaõigete andmete parandamist ilma põhjendamatu viivituseta;
10.1.3 nõuda mittetäielike andmete täiendamist arvestades töötlemise eesmärke;
10.1.4 saada ja üle kanda isikuandmeid. Sinu soovil anname Sulle või Sinu poolt määratud kolmandale isikule koopia Sinu isikuandmetest struktureeritud, üldkasutataval ja masinoetaval kujul. Kui tehniliselt teostatav, siis Sinu soovil kanname Sinu andmed otse üle kolmandale isikule.
10.1.5 nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist. Sa võid nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist otseturunduses kasutamisel, misjärel loeme, et oled keeldunud turundusealasest kommunikatsioonist.
10.1.6 nõuda, et eAgronom kustutaks ilma põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed.

10.2 Juhime tähelepanu, et enne nõuetele vastamist palume Sul enda identiteeti kinnitada.

10.3 Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

10.4 Peale selle me ei vastuta teabe eest, kaasa arvatud isikuandmed, mida kasutaja esitab mistahes kasutaja poolt genereeritavates sisuteenustes, nt küsimuse postitamine või vastus platvormi mistahes avalikkusele kättesaadavas osas.

10.5 Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta meie ega meid ei saa pidada vastutavaks mis tahes kolmanda osapoole tavade eest.

11. ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

11.1 eAgronom võib käesolevaid isikuandmete kaitse Põhimõtteid aeg-ajalt muuta avaldades uue versiooni meie veebilehel või teatades sellest Kliendile e-kirja teel. Kui Klient jätkab teenuse kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustub ta uuendatud Põhimõtetega.

12. KONTAKTANDMED

12.1 Kui teil on küsimusi või kommentaare eAgronomi isikuandmete töötlemise Põhimõtete kohta, siis palun kirjutage meile aadressil [email protected] või kasutage järgnevaid kontakandmeid:

Juriidiline osakond
OÜ E-Agronom
Kastani 42, 50410 Tartu, Eesti