Smluvní podmínky

Zveřejněno 10. dubna 2019

Vstoupilo v platnost dne 16. dubna 2019

Vítá vás www.eagronom.com
Tyto smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů obsahují ustanovení, která upravují veškeré použití našeho webu a služeb a veškerého obsahu a služeb dostupných na této platformě nebo jejím prostřednictvím (souhrnně „služby eAgronomu“ nebo „služba“).

OÜ E-Agronom je estonský subjekt (dále spolu se smluvními partnery „eAgronom“) s registračním kódem 14406556, který provozováním platformy pomáhá zemědělským podnikům řídit jejich farmy, tj. uchovávat záznamy historických dat o hospodaření a činnostech, plánovat nové činnosti, spravovat provozní prostředky, objednávat produkty, získávat informace o klimatických podmínkách, počítat náklady a používat další služby zprostředkovávané platformou.

Víme, že smluvní podmínky mohou být dlouhé a nezáživné čtení a že se důležité informace často ztrácejí v právnickém žargonu. Proto zde uvádíme stručný přehled toho, o čem si myslíme, že vás zajímá nejvíc.

Na co přistupujete?

  • Vaše data. Společnost eAgronom se zavazuje k jednání v nejlepším zájmu klientů. Proto vás chceme ujistit, že bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme sdílet vaše data (ta zahrnují obchodní data a osobní údaje) k žádnému jinému účelu, než k vylepšování služeb eAgronomu pro vás, nebo abychom v rámci spolupráce s dalšími společnostmi mohli nabízet zemědělským podnikům nové služby.

  • Účet. Účet se vytváří vyplněním registračního formuláře https://farm.eagronom.com/users/new . Klient může mít v rámci jednoho účtu více uživatelů, pokud jim poskytne oprávnění vystupovat jeho jménem.

  • Licence. Společnost eAgronom udělí klientovi a jeho uživatelům nepřevoditelné právo používat služby eAgronomu po dobu jednoho roku (viz další informace v části Použití služeb eAgronomu).

  • Různé smlouvy. Pokud jste s námi uzavřeli samostatnou smlouvu za jiných podmínek, než jsou tyto, přednost získává tato samostatná smlouva (viz Zvláštní podmínky níže).

  • Poplatky. Použití služeb eAgronomu podléhá poplatkům. Konkrétní částku naleznete zde https://eagronom.com/cs/pricing/. Poplatek se klientovi fakturuje jednou ročně předem za následující licenční období. Licenční období trvá jeden kalendářní rok. Pokud nás klient neinformuje před koncem licenčního období o svém záměru nepokračovat v používání našich služeb a platformy, licence se automaticky prodlouží o následující kalendářní rok (další informace naleznete níže v části Poplatek a platba).

  • Záruka. Společnost eAgronom nepřijímá odpovědnost za výkonnost vaší farmy ani za obchodní rozhodnutí, která učiníte.

  • Ukončení. Až budete chtít přestat používat naše služby, musíte nás o tom informovat alespoň 3 měsíce před koncem licenčního období. V opačném případě vám bude automaticky vystavena faktura za následující licenční období.

  • Uchovávání dat. Při ukončování této smlouvy bude uzavřen váš účet, avšak společnost eAgronom bude další 3 roky uchovávat vaše data pro případ, že s nimi budete chtít později pracovat. Pokud nebudete chtít, abychom vaše data po uzavření účtu uchovávali, musíte nám to oznámit na e-mailové adrese [email protected] a my všechna vaše data vymažeme.

Podrobnější vysvětlení všech vašich práv a povinností při používání našich služeb je uvedeno níže. Doporučujeme, abyste se k němu občas vrátili a informovali se o změnách, které můžeme provést. Kliknutím na políčko „Souhlasím s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.“ nebo jiné podobné tlačítko na registračním formuláři vyjádříte souhlas s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, a potvrdíte, že jste tyto podmínky četli a pochopili.

Společnost eAgronom vlastní a spravuje mobilní aplikaci (dále „aplikace“) a web www.eagronom.com a jeho subdomény (dále „web“), včetně softwaru, databází, rozhraní, přidružených médií, dokumentace, aktualizací, nových vydání a dalších součástí nebo materiálů, které jsou v něm začleněny nebo s ním integrovány (dále souhrnně „platforma“).

Služby eAgronomu a platforma jsou vám nabízeny pod podmínkou vašeho přijetí všech smluvních podmínek uvedených zde a na našem webu beze změny (jiné než zvláštní podmínky), všech dalších zásad (včetně našich zásad ochrany osobních údajů na adrese https://eagronom.com/cs/privacy-policy/ a cenových zásad https://eagronom.com/cs/pricing/  a jejich budoucích změn, které mohou být čas od času publikovány na platformě nebo vám budou zpřístupněny v rámci nebo prostřednictvím služeb eAgronomu (souhrnně „podmínky“). Jakmile tyto podmínky přijmete, budou tvořit právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností eAgronom. Pokud tyto podmínky přijmete jménem subjektu, jako je váš zaměstnavatel nebo společnost, pro kterou pracujete, prohlašujete, že máte oprávnění tento subjekt zavazovat.

Pokud se zaregistrujete k bezplatnému vyzkoušení služeb eAgronomu, budou se na vás vztahovat příslušná ustanovení těchto podmínek.

1. DEFINICE

Účet – primární prostředek, který umožňuje přístup ke službám eAgronomu a jejich používání pod podmínkou uhrazení poplatku stanoveného ve vybraném plánu

Autorizace – sada práv a oprávnění na webu udělená uživateli klientem

Klient – fyzická nebo právnická osoba, která přijala tyto podmínky společnosti eAgronom

Klientský obsah – určitá data a informace týkající se konkrétního klienta, které zahrnují texty, obrázky, zvukové záznamy, videa, prezentace, tabulky, schémata, komentáře, odkazy, statistiky a další materiály přidávané klientem nebo společností eAgronom na žádost klienta

Obsah – veškerá data a informace dostupné prostřednictvím služeb eAgronomu nebo ve struktuře systému, články, dokumenty, databáze, prezentace, obrázky, snímky, audiovizuální díla a další informační materiály a komentáře, které nespadají do klientského obsahu

Bezplatná zkušební licence – dočasný přístup pro účely vyzkoušení webu a služeb eAgronomu podle libovolného plánu plateb bez placení poplatku

Materiály eAgronomu – grafická uživatelská rozhraní, grafika, design, systémy, metody, informace, počítačový kód, software, služby, organizace, kompilace obsahu, databáze, kód, data a všechny ostatní prvky služeb eAgronomu a platformy

Služby eAgronomu – web, systém, obsah, platforma a všechen obsah, služby a produkty dostupné na platformě nebo jejím prostřednictvím

Plán – různá kritéria související s použitím a funkcemi služeb eAgronomu, na nichž je založen poplatek

Prodejce – subjekt třetí strany, který (i) kupuje od společnosti eAgronom služby eAgronomu a prodává je klientům a (ii) přímo těmto klientům vystavuje faktury

Zvláštní podmínky – podrobnosti, specifikace a podmínky v psané podobě, o nichž se smluvní strany dohodly, že se budou odchylovat od těchto podmínek

Systém – integrované řešení cloud computingu pro poskytování služeb eAgronomu, které zahrnuje aplikace, software, databáze, rozhraní, přidružená média, dokumentaci, aktualizace, nová vydání a další součásti nebo materiály, které jsou zde poskytovány

Uživatel – fyzická osoba, které byla udělena autorizace používat účet jménem klienta

Web – kolekce všech webových dokumentů (včetně obrázků a souborů PHP a HTML) přístupných prostřednictvím serveru www.eagronom.com nebo jeho subdomén nebo domén s totožnými názvy v rámci jiných domén prvního řádu ve vlastnictví společnosti eAgronom

2. ZPŮSOBILOST KE SJEDNÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK SE SPOLEČNOSTÍ EAGRONOM

2.1. Používání služeb eAgronomu je podmíněno přijetím těchto podmínek. Abyste mohli uzavřít smlouvu, musíte být ve věku alespoň 18 let nebo mít platný souhlas vašeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Pokud jste právnická osoba, musíte být zapsáni v obchodním rejstříku a být způsobilí k právním úkonům.

2.2. Podmínky jsou považovány za přijaté po splnění jednoho z těchto předpokladů:

a. osoba obdrží od společnosti eAgronom potvrzení o vytvoření účtu a příslušné přihlašovací údaje; nebo

b. u služeb eAgronomu a částí webu, jejichž používání není podmíněno vytvořením účtu, získáním přístupu k těmto službám.

2.3. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti eAgronom nesmíte využívat služby eAgronomu (i) k výrobním účelům, (ii) pokud jste konkurent nebo jednáte jménem konkurentů společnosti eAgronom, (iii) k monitorování dostupnosti, výkonu nebo funkčnosti služeb eAgronomu, (iv) za účelem použití obsahu dostupného prostřednictvím účtu pro posílení možnosti vymáhání právního nároku vůči společnosti eAgronom nebo (v) pro jiné účely porovnávání nebo konkurence.

3. ÚČET

3.1. K součástem, funkcím nebo prvkům služeb eAgronomu mohou získat přístup nebo je používat pouze držitelé účtu. Osoba, která si chce vytvořit účet, musí:

a. vyplnit registrační formulář na webu;

b. přijmout tyto podmínky kliknutím na políčko „Souhlasím s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.“ nebo jiné podobné tlačítko.

3.2. Pokud potřebuje používat účet jménem klienta několik osob, klient je musí označit jako uživatele. Na každého takového uživatele se vztahují omezení uvedená v těchto podmínkách.

3.3. Pokud klient určí uživatele a udělí jim autorizaci, tyto osoby budou při používání účtu považovány za oprávněné jednat jeho jménem. Společnost eAgronom nezodpovídá za ověřování platnosti autorizace uživatelů a za tuto platnost neručí. Společnost eAgronom však může podle vlastního uvážení požadovat další informace nebo doklad o pověření těchto osob. Pokud společnost eAgronom nemá jistotu, zda byla uživateli udělena autorizace, může mu podle vlastního uvážení znemožnit přístup ke službám eAgronomu.

3.4. Uživatel může být přiřazen k více klientům a účtům. Odstranění uživatele z jednoho účtu nemá za následek jeho odebrání z platformy, pokud je spojen s více účty.

4. POPLATEK

4.1. Použití účtu je podmíněno úhradou poplatku. Poplatek se fakturuje klientovi jednou ročně předem za následující licenční období jednoho kalendářního roku. Pokud klient pokračuje v používání služeb eAgronomu po vypršení licenčního roku, licence se mu automaticky prodlouží a bude požadován poplatek.

4.2. Výpočet poplatku za využití vychází z ceny stanovené společností eAgronom v době registrace klienta ve službách eAgronomu. Minimální poplatek závisí na trhu, kde sídlí klient. Zásady výpočtu ceny podle plánů k danému datu naleznete zde https://eagronom.com/cs/pricing/

4.3. Dokud klient používá služby pro stejnou výměru registrovaného pozemku, jeho poplatek za využití zůstává beze změny, pokud mu společnost eAgronom neoznámí úpravu ceny. Společnost eAgronom má právo zvýšit poplatky za jednotlivé nebo všechny součásti služeb kdykoli s výpovědní lhůtou tři měsíce. Zvýšení ceny nesmí překročit hranici uvedenou v plánu.

4.4. Pokud jsou s klientem sjednány zvláštní podmínky, budou mít prioritu v částech, kterými se liší od těchto podmínek, jako jsou zásady výpočtu cen.

5. PLATBA

5.1. Klient je povinen uhradit fakturovaný poplatek způsobem platby stanoveným v jeho účtu.

5.1.1. Elektronická faktura. Před koncem každého licenčního období bude klientovi vystavena elektronická faktura na úhradu poplatku za následující licenční období. Klient musí fakturu uhradit do data splatnosti, které je na ní uvedeno.

5.1.2. Platby platební kartou. V případě platby platební kartou může společnost eAgronom před tím, než zakoupíte služby eAgronomu, požadovat předběžnou autorizaci vašeho účtu platební karty, aby si ověřila platnost karty a finanční prostředky nebo kredit na úhradu nákupu. Klient autorizuje účet platební karty pro úhradu veškerých zde popsaných částek a společnost eAgronom k účtování všech částek popsaných v podmínkách na vrub tohoto účtu platební karty. Pokud klient neautorizuje platbu platební kartou nebo na účtu platební karty není dostatek finančních prostředků nebo existují jiné okolnosti, v jejichž důsledku nelze platbu platební kartou provést, je možné zablokovat klientovi účet.

5.1.3. Inkasní platby. Pokud se tak rozhodne klient, společnost eAgronom může také použít inkasní platbu. V takových případech se společnost eAgronom musí podřídit všem platným národním pravidlům a předpisům souvisejícím s inkasními platbami.

5.1.4. Terminál v místě prodeje. 

5.2. Bezplatná zkušební licence. Nový klient může získat bezplatnou zkušební licenci. Během období bezplatné licence není klient povinen poskytnout žádné fakturační údaje ani informace o platební kartě. Když období bezplatné licence vyprší, úroveň účtu se automaticky sníží na bezplatnou verzi platformy. Aby nedošlo ke snížení úrovně nebo opakované aktivaci účtu, klient si musí vybrat vhodný plán plateb a zaplatit první poplatek za licenci.

5.3. Kromě současné řady platebních plánů může společnost eAgronom nabízet speciální slevy a motivační schémata (například poplatky za doporučení).

5.4. Společnost eAgronom má právo zablokovat účet klienta nebo uživatele platformy v případě nedoplatků ze strany klienta. Zablokování se může projevit tak, že už nebude možný přístup k celé platformě nebo jednotlivým částem nebo stávající přístup neumožní použití určitých funkcí. Zablokování nemá vliv na povinnost uhradit poplatky za využití.

6. POUŽITÍ SLUŽEB EAGRONOMU

6.1. Společnost eAgronom uděluje na základě těchto podmínek a po uhrazení poplatku za služby klientovi a jeho autorizovaným uživatelům nevýhradní a nepřevoditelnou licenci, kterou nelze dále udělovat formou podlicence, na použití služeb eAgronomu za účelem:

a. shromažďování, uchovávání a uspořádání klientského obsahu, jako je přidávání nových uživatelů a organizací, finančních plánů, státních podpor a činností na polích, přidělování úkolů pracovníkům, sledování pracovníků a splněných úkolů, uchovávání záznamů historických dat o zemědělských činnostech, sledování klimatických podmínek, správy prostředků, výpočtů nákladů a používání dalších služeb zprostředkovávaných platformou;

b. pozměňování a odstraňování klientského obsahu;

c. získávání přiměřené pomoci a pokynů týkajících se použití služeb eAgronomu od společnosti eAgronom.

6.2. Změny služeb. Společnost eAgronom si vyhrazuje právo na občasné změny služeb eAgronomu nebo kterékoli jejich části bez předchozího upozornění, mimo jiné:

a. na změnu obchodní značky služeb eAgronomu podle vlastního uvážení;

b. na dočasné nebo trvalé ukončení poskytování nebo přerušení vývoje kterékoli konkrétní funkce služeb eAgronomu nebo části či prvku platformy;

c. na zavedení opatření nezbytných pro zachování kontroly společnosti eAgronom nad použitím služeb eAgronomu, které by mohlo být odůvodněně vykládáno jako porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti nebo nezákonná činnost.

6.3. Podle potřeby může být o těchto změnách klient informován e-mailem, nebo když se přihlašuje k účtu.

6.4. Pokud klient tyto změny nepřijme, musí to oznámit společnosti eAgronom nebo prodejci (pokud klient zakoupil přístup ke službám od prodejce) před počátečním datem platnosti změn a smlouva se ukončí. Další použití služeb eAgronomu, kterékoli jejich části nebo prvku klientem po počátečním datu platnosti změn je podmíněno jeho souhlasem se změnami.

7. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI EAGRONOM

7.1. V rámci zajišťování služeb eAgronomu se společnost eAgronom zavazuje:

a. zajistit klientovi dostupnost služeb eAgronomu, systému, obsahu a klientského obsahu podle těchto podmínek;

b. poskytovat přiměřenou technickou podporu pro služby eAgronomu klientovi a jeho autorizovanému uživateli bez dalších poplatků; společnost eAgronom odpoví na dotazy klienta týkající se podpory v přiměřené lhůtě s použitím kontaktů uložených v systému;

c. vynakládat přiměřené úsilí k zajištění dostupnosti služeb eAgronomu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou: (i) plánovaných odstávek (na které společnost eAgronom předem upozorní elektronickou formou) a (ii) případné nedostupnosti způsobené okolnostmi mimo kontrolu společnosti eAgronom, například selháním nebo zpožděním poskytovatele internetových služeb nebo útoku DoS.

7.2. V případě zásadních změn platformy je společnost eAgronom povinna poskytnout klientovi videoškolení a alespoň dvakrát ročně nabídne semináře o službách.

7.3. Ochrana dat klientů. Společnost eAgronom bude udržovat administrativní, fyzická a technická bezpečnostní opatření za účelem ochrany zabezpečení, důvěrnosti a celistvosti klientských dat. Jedná se mimo jiné o opatření proti přístupu, použití, změnám nebo zpřístupnění klientských dat personálem společnosti eAgronom s výjimkou (i) poskytování služeb eAgronomu a prevence nebo řešení chyb služeb nebo technických problémů, (ii) vynucení na základě právních předpisů nebo povinností ze zákona nebo (iii) v případě výslovného souhlasu klienta nebo uživatele. Vaše data uvidí například pracovníci zákaznické podpory, když vám budou muset nabídnout pomoc, nebo vývojář, který bude odstraňovat technickou chybu ve vašem účtu. Všichni naši zaměstnanci a subdodavatelé uzavřeli dohody o mlčenlivosti. Veškerý klientský obsah je v našem systému uchováván zašifrovaný, což znamená, že je bez autorizačního klíče nečitelný.

7.4. Souhlasem s těmito podmínkami klient uděluje společnosti eAgronom obecné povolení ve smyslu článku 28 (2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k zapojení zpracovatelů pro účely poskytování služeb eAgronomu. Klient má právo kdykoli si od společnosti eAgronom vyžádat seznam zpracovatelů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Společnost eAgronom bere ochranu osobních údajů klientů a uživatelů velmi vážně. Zásady ochrany osobních údajů společnosti eAgronom na stránce https://eagronom.com/cs/privacy-policy/ jsou začleněny do těchto podmínek formou odkazu. Zásady ochrany osobních údajů si přečtěte pozorně, protože se jimi řídí shromažďování, použití a zpřístupnění osobních údajů klienta nebo uživatele společností eAgronom. Upozorňujeme, že těmito podmínkami uzavíráte smlouvu o zpracování dat se společností eAgronom, jak je upřesněno v části 11.

9. KLIENTSKÝ OBSAH

9.1. Společnost eAgronom většinou nemá přehled o tom, jaká data a informace klient právě ukládá nebo zpřístupňuje na platformě nebo ve službách eAgronomu, a k těmto informacím nebo datům nemá přístup, s výjimkou situací, kdy ji zplnomocní klient nebo když je to nezbytné pro poskytování služeb klientovi. Kromě situací uvedených v části 10.3. společnost eAgronom nepoužívá, nevlastní a neřídí klientský obsah ukládaný nebo zpracovávaný klientem na platformě nebo prostřednictvím služeb eAgronomu, to znamená, že pouze klient nebo uživatelé mají právo na přístup k těmto informacím a získávání a řízení použití těchto informací.

9.2. Pokud do platformy nebo služeb eAgronomu klient přidá klientský obsah, jakékoli zpracování tohoto obsahu musí být v souladu s podmínkami, osvědčenými postupy na platformě a platnými právními předpisy. Klient musí zajistit, aby:

9.2.1. klientský obsah byl správný, přesný a relevantní;

9.2.2. on sám ani žádný uživatel přidružený k účtu nevytvářel, nepřenášel, nezobrazoval či jinak zpřístupňoval klientský obsah, který porušuje práva společnosti eAgronom, jiných klientů nebo uživatelů nebo je škodlivý (např. viry, červi a jiné ničivé kódy), urážlivý, výhrůžný, útočný vůči soukromí ostatních či jinak nezákonný;

9.2.3. klient a všichni uživatelé přidružení k účtu měli nezbytná práva používat klientský obsah, včetně přidávání obsahu do platformy nebo služeb eAgronomu a zpracovávat ho prostřednictvím účtu;

9.2.4. společnost eAgronom měla možnost dále zpracovávat klientský obsah v souladu s částí 10.3. nebo vystupovat jako oprávněný zpracovatel klientského obsahu jménem klienta pro účely plnění úkolů na základě těchto podmínek.

9.3. Klient si ponechává všechna vlastnická práva ke svému klientskému obsahu. Společnost eAgronom neručí za přesnost informací obsažených v kterémkoli klientském obsahu. Klient chápe, že za všechny informace obsažené v klientském obsahu zodpovídá výhradně osoba, od níž tento klientský obsah pochází. To znamená, že klient, nikoli společnost eAgronom, plně zodpovídá za veškerý klientský obsah, který nahraje, zveřejní, přenese či jinak zpřístupní prostřednictvím platformy nebo služeb eAgronomu. Taktéž klient, nikoli společnost eAgronom, plně zodpovídá za veškeré operace provedené společností eAgronom nebo jinými klienty či uživateli v důsledku toho klientského obsahu.

9.4. Společnost eAgronom nemá povinnost ze své vlastní iniciativy předběžně kontrolovat nebo filtrovat jakýkoli klientský obsah nebo úkony jeho zpracování klientem, aby zjistila jeho případnou nezákonnost. Pokud však nezákonný klientský obsah nebo jeho nezákonné zpracování někdo zjistí nebo na ně upozorní společnost eAgronom, společnost má právo (i) upozornit klienta na nezákonný klientský obsah; (ii) odmítnout jeho vložení nebo publikování na platformě nebo službách eAgronomu; (iii) domáhat se toho, aby klient uvedl nezákonný klientský obsah do souladu s podmínkami, osvědčenými postupy nebo platnými právními předpisy; (iv) dočasně nebo trvale odebrat nezákonný klientský obsah z platformy nebo účtu, zakázat k němu přístup nebo ho smazat.

9.5. Pokud klient požádá o ukončení smlouvy, společnost eAgronom musí do 30 dní po obdržení tohoto požadavku uzavřít účet. Klientský obsah se uchovává po dobu 3 let a klient může požádat o přístup k němu po uzavření účtu. Klient také může požádat o okamžité vymazání svých dat a v takovém případě klientský obsah, který není anonymní, musí být v přiměřeném čase vymazán a klient o tom musí být informován.

9.6. Společnost eAgronom umožní klientovi stažení klientského obsahu během 3 let po uzavření účtu. Žádost o stažení dat se podává na adresu [email protected] a společnost eAgronom klientský obsah odešle v přiměřené lhůtě.

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

10.1. Platforma, služby eAgronomu, materiál a obsah eAgronomu (kromě klientského obsahu) a jejich součásti nebo prvky vlastní a řídí výhradně společnost eAgronom a její externí dodavatelé a partneři. Všechna práva k duševnímu vlastnictví, mimo jiné k ochranným známkám, značkám služeb a obchodním názvům uvedeným v obsahu (kromě klientského obsahu), náleží společnosti eAgronom, jejím smluvním partnerům a/nebo poskytovatelům licencí. Využití platformy nebo služeb eAgronomu klientem nezakládá vlastnictví žádného obsahu nebo materiálů eAgronomu (kromě klientského obsahu), ke kterému má přístup na platformě a službách eAgronomu nebo jejich prostřednictvím. Komerční nebo propagační distribuce, publikování nebo zužitkování obsahu nebo materiálů eAgronomu (kromě klientského obsahu) je přísně zakázáno, pokud ho předem výslovně a písemnou formou nepovolí společnost eAgronom nebo jiný držitel příslušných práv. Společnost eAgronom si vyhrazuje všechna práva k obsahu a materiálům eAgronomu (kromě klientského obsahu) výslovně neudělená v podmínkách. Skutečnost, že klient používá nebo použil služby eAgronomu, se nepovažuje za klientovo obchodní tajemství.

10.2. Klient výslovně potvrzuje, že nepřevezme žádné vlastnictví nebo práva k duševnímu vlastnictví stažením obsahu nebo materiálů eAgronomu (kromě klientského obsahu) z platformy nebo služeb nebo jejich prostřednictvím. Klient nesmí kopírovat, distribuovat ani publikovat žádný obsah, materiály eAgronomu ani informace z těchto zdrojů získané nebo odvozené s výjimkou případů, kdy mu to dovoluje společnost eAgronom nebo platné právní předpisy.

10.3. Klient si ponechává plné vlastnictví klientského obsahu a související práva k duševnímu vlastnictví. Předáním klientského obsahu společnosti eAgronom prostřednictvím platformy nebo služeb eAgronomu klient uděluje společnosti eAgronom a jejím pobočkám, nabyvatelům podlicencí, partnerům, pověřencům a zmocněncům služeb eAgronomu celosvětovou licenci, která je nevýlučná, plně splacená, volná, trvalá, nezrušitelná, s možností poskytování podlicencí a převoditelná, k používání, reprodukování, distribuování, úpravám, přípravě odvozených děl a jinému využití klientského obsahu a jeho odvozenin pro vylepšování služeb eAgronomu nebo spolupráci s dalšími společnostmi ve společných podnicích nebo při vývoji produktů, aby společnost eAgronom mohla mimo jiné (i) poskytovat klientovi služby, které si vybral, (ii) vytvářet statistiky využití platformy a služeb, charakteristiky farem řízených různými druhy klientů a zemědělských činností prováděných těmito klienty, (iii) analyzovat a sdílet klientský obsah s dalšími subjekty za účelem realizace projektů spolupráce a (iv) poskytovat anonymizovanou marketingovou a/nebo propagační část nebo všechny služby eAgronomu (a odvozených děl) v libovolných formátech médií.

10.4. Klient je výhradně zodpovědný za svůj vlastní klientský obsah a za následky jeho publikování. V souvislosti s klientským obsahem klient prohlašuje a zaručuje, že: (i) buď vlastní klientský obsah nebo má nezbytné licence, práva, schválení a oprávnění ho používat a zplnomocnit společnost eAgronom k zobrazování či jinému používání klientského obsahu v rámci všech práv týkajících se patentů, ochranných známek, autorství či jiných vlastnických práv ke klientskému obsahu v souladu se zamýšlenými funkcemi platformy nebo služeb eAgronomu a těmito podmínkami a že může udělit práva a licenci uvedené v části 10.3. a (ii) použití tohoto klientského obsahu společností eAgronom nebo jejími nabyvateli licencí podle těchto podmínek a uplatňování práv k licencím společností eAgronom nebo jejími nabyvateli licencí uvedených v části 10.3. nebude: (a) omezovat nebo narušovat práva žádné třetí strany, včetně autorských práv a práv týkajících se ochranných známek, patentů a obchodních tajemství, morálního práva, práva na ochranu osobních údajů, práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo jakéhokoli jiného práva na duševní vlastnictví nebo vlastnické právo nebo (b) porušovat platné právní předpisy; (c) vyžadovat od společnosti eAgronom získání licence nebo platbu odměn a/nebo licenčních poplatků v souvislosti s klientským obsahem nebo uplatňováním práv udělených v podmínkách.

10.5. Zpětná vazba. Pokud klient nebo uživatel poskytne společnosti eAgronom komentáře, hlášení o chybách, hodnocení nebo úpravy pro služby eAgronomu („zpětná vazba“), společnost eAgronom má právo tuto zpětnou vazbu použít podle vlastního uvážení, mimo jiné implementovat navrhované změny do služeb eAgronomu. Klient nebo uživatel (podle situace) tímto uděluje společnosti eAgronom trvalou, nezrušitelnou a nevýhradní licenci bez licenčního poplatku k začlenění, reprodukování, úpravám, distribuování, přípravě odvozených děl a použití jeho zpětné vazby pro libovolný účel. Společnost eAgronom si vyžádá klientův souhlas s veřejným zobrazením nebo publikováním zpětné vazby.

11. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Pro účely článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tyto podmínky představují smlouvu o zpracování osobních údajů mezi klientem jako správcem a společností eAgronom jako zpracovatelem dat. Klient tímto vydává pokyn společnosti eAgronom ke zpracování osobních údajů podle těchto podmínek. Společnost eAgronom také umožňuje výměnu podepsaných exemplářů smlouvy o zpracování osobních údajů.

11.2. Povaha zpracování. Společnost eAgronom poskytuje platformu, kde klient jako správce dat může shromažďovat, uchovávat a organizovat osobní údaje subjektů údajů určených klientem. Typy osobních údajů zpracovávaných společností eAgronom, včetně zpracování údajů o poloze zaměstnanců klienta, jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů. Platforma byla navržena tak, aby fungovala jako nástroj pro řízení farem, ale v oblastech, na které se nevztahují tyto podmínky, rozhoduje o jejím použití klient.

11.3. Doba trvání. Společnost eAgronom bude zpracovávat údaje jménem klienta do ukončení služeb eAgronomu v souladu s těmito podmínkami. Po ukončení bude společnost eAgronom uchovávat data klienta po dobu 3 let pro případ, že klient bude chtít znovu otevřít účet, aby mohl pokračovat ve využívání služeb eAgronomu nebo exportovat data, pokud jí klient nevydá jiné pokyny. Společnost eAgronom po ukončení poskytování služeb souvisejících se zpracováním odstraní nebo vrátí osobní údaje správci a odstraní existující kopie, pokud právní předpisy členského státu nevyžadují uchovávání osobních údajů.

11.4. Práva a povinnosti smluvních stran. Práva a povinnosti klienta týkající se klientského obsahu jsou uvedeny v částech 4 až 10 těchto podmínek. Společnost eAgronom zajistí, aby se osoby určené ke zpracování osobních údajů zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala odpovídající zákonná povinnost zachovávat mlčenlivost. Společnost eAgronom uplatní všechna opatření vyžadovaná podle článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpřístupní správci všechny informace nezbytné k prokázání plnění jeho závazků, a aby umožnila audity včetně inspekcí prováděné nebo zadané klientem jako správcem údajů a aby k nim přispěla.

12. ZODPOVĚDNOST

12.1. Společnost eAgronom není zodpovědná klientovi nebo uživateli za žádné následky způsobené:

a. změnami těchto podmínek, služeb eAgronomu nebo kterékoli jejich části nebo prvku (mimo jiné účtu), včetně chyb, trvalého nebo dočasného přerušení, ukončení, pozastavení nebo jiného druhu nedostupnosti služeb eAgronomu;

b. zvýšením nebo snížením úrovně aktuálního plánu;

c. vyzrazením, ztrátou nebo neoprávněným použitím přihlašovacích údajů klienta nebo kteréhokoli autorizovaného uživatele v důsledku neschopnosti klienta udržet je v tajnosti;

d. způsobem, jakým klient nebo kterýkoli uživatel shromažďuje, spravuje, zveřejňuje, distribuuje či jinak zpracovává klientský obsah, včetně obsažených osobních údajů;

e. uplatňováním nápravných opatření vůči klientovi nebo autorizovaným uživatelům ze strany společnosti eAgronom, pokud například klient nebo uživatel spáchá trestný čin nebo poruší platný právní předpis použitím služeb eAgronomu nebo kterékoli jejich části či prvku nebo naruší práva společnosti eAgronom na duševní vlastnictví;

f. nekompatibilitou technologií používaných pro přístup k platformě a službám eAgronomu, pokud jsou například určité oblasti, funkce, součásti nebo prvky služeb eAgronomu navrženy pro použití v osobním nebo přenosném počítači a nefungují v mobilní platformě nebo v tabletu;

g. poskytováním podlicencí na klientská data, pokud byla anonymní, a důsledky pouze vzdáleně souvisí s poskytováním podlicencí.

12.2. Společnost eAgronom a její pobočky dále nejsou zodpovědné klientovi za žádný nárok uživatele, organizace nebo třetích osob vůči klientovi, který způsobila neschopnost klienta:

a. poskytnout společnosti eAgronom přesné informace o klientovi, uživatelích nebo účtu;

b. upozornit společnost eAgronom na důvody toho, že uživatel nemá právo používat účet jménem klienta;

c. poskytovat produkty, k jejichž poskytování osobě nebo organizaci se zavázal;

d. zajistit právní nezávadnost klientského obsahu;

e. řídit se všemi omezeními popsanými v těchto podmínkách.

12.3. Omezení odpovědnosti. Celkový závazek společnosti eAgronom a jejích poboček vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související nebude v žádném případě převyšovat celkovou částku zaplacenou klientem za služby eAgronomu. Uvedené omezení platí, ať opatření vyplývá z porušení smlouvy nebo občanského práva, a bez ohledu na právní teorii odpovědnosti.

12. 4. Vyloučení následných a souvisejících škod. Smluvní strana ani její přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost plynoucí z těchto podmínek nebo s nimi související za ztrátu zisku, výnosů, nehmotného jmění ani za nepřímé, zvláštní a náhodné škody, za škody z přerušení podnikání nebo trestních škod, ať opatření vyplývá z porušení smlouvy nebo občanského práva, a bez ohledu na právní teorii odpovědnosti, i když byly strana a její přidružené společnosti na možnost takových škod upozorněny. Výše uvedené právní omezení neplatí v rozsahu zakázaném právními předpisy.

13. PRODEJCI

13.1. Společnost eAgronom může využít k propagaci platformy a služeb eAgronomu, k inkasování poplatků a zajišťování komunikace mezi klientem a společností eAgronom externí poskytovatele služeb (dále „prodejce“).

13.2. Klient má právo vybrat si vhodného prodejce dostupného v jeho regionu a hradit poplatek přímo prodejci, který pak tuto platbu vyřídí se společností eAgronom. Všechny žádosti o refundaci plateb uhrazených prodejci vyřizuje prodejce.

13.3. Prodejce neodpovídá ani neručí klientovi za plnění povinností přisuzovaných společnosti eAgronom v rámci podmínek, jako je zpřístupnění funkcí platformy a služeb eAgronomu.

14. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

14.1. Smlouvu může klient vypovědět kdykoli, pokud zašle odpovídající oznámení kontaktním osobám naší zákaznické podpory. Po vypovězení smlouvy klient neobdrží refundaci za licenci na kalendářní rok, která již byla zaplacena. Pokud si klient nepřeje prodloužení licence a platnosti smlouvy automaticky o další rok, musí vypovědět smlouvu 3 měsíce před koncem licenčního období. Termín ukončení je uveden na stránce Plány (odkaz) nebo ve zvláštních podmínkách sjednaných s klientem, přičemž přednost mají zvláštní podmínky.

14.2. Platnost podmínek může ukončit (i) ihned kterákoli smluvní strana, pokud druhá strana nesplní svoje závazky podle částí 2, 4 nebo 7–10 podmínek; (ii) ihned kterákoli smluvní strana, pokud se vůči druhé straně zahájí likvidační nebo insolvenční řízení nebo se dospěje k dojednanému vyrovnání s věřiteli druhé strany nebo se majetek druhé strany postoupí ve prospěch věřitelů; (iii) nedotčená smluvní strana písemným oznámením druhé straně, pokud vyšší moc působí déle než devadesát (90) dní.

15. VOLBA PRÁVA A JURISDIKCE

15.1. Otázky týkající se podmínek, které nejsou výslovně nebo nepřímo vyřešeny ustanoveními obsaženými v těchto podmínkách, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Estonské republiky bez uplatňování principů konfliktů zákonů.

15.2. Případné spory vzešlé ze smlouvy se musí řešit vyjednáváním, nebo když to není možné, u krajského soudu v Tartu v Estonské republice.

16. RŮZNÉ

16.1. Vztah smluvních stran. Společnost eAgronom a klient budou vystupovat výhradně jako nezávislí smluvní partneři. Podmínky se nesmí vykládat jako vytváření zastoupení, partnerství, společného podniku či jakékoli jiné formy právního spojení mezi klientem a společností eAgronom. Podmínky nezvýhodňují žádnou třetí stranu.

16.2. Oddělitelnost. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné, nevynutitelné nebo celé či z části nezákonné z jakéhokoli důvodu, bude vynuceno v maximálním přípustném rozsahu, aby se uplatnil záměr smluvních stran. Platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek nebo jejich částí nebudou ovlivněny.

17. S KÝM UZAVÍRÁTE SMLOUVU

Prodejce, s nímž Klient uzavírá smlouvu, závisí na sídle Klienta. eAgronom určuje bydliště Klienta na základě země uvedené na fakturační adrese nebo IP adrese Uživatele, který tyto Podmínky uzavírá jménem Klienta. Přijetím těchto Podmínek Klient uzavře smlouvu s Prodejcem uvedeným na faktuře Klienta.