Zemědělství 4.0 – digitalizace “tradičního” odvětví se stává realitou

Automatické řízení, mapování terénu, přesnější dávky hnojiv a osiva a především – automatizace zemědělských činností dávají zemědělcům tolik cenný čas, který je v případě vyšší efektivity jejich hospodaření potřeba. V důsledku toho všeho se mílovými kroky blíží zemědělství 4.0, jehož hlavním účelem je shromažďovat data, analyzovat a lépe koordinovat a provádět činnosti na statku a na polích. Někteří tvrdí, že zemědělství 4.0 už je dávno tady!

Co si vybavíte pod pojmem “chytré zemědělství” vy? Představujete si scénu z filmu Transformers, kde se auta proměnila v “živé” roboty?

Chci vyzkoušet eAgronom

Chytré zemědělství je postaveno na používání chytrých technologií, které lze díky stálému připojení na internet jednoduchým způsobem ovládat, řídit, aby hospodaření bylo stále efektivnější a zároveň celkové náklady klesaly.

Zemědělství 4.0 aneb 4. zemědělská revoluce

Tento termín se nejen v zemědělských médiích objevuje stále častěji. Víte, co tento pojem znamená?  Není to nic jiného než 4. vlna zemědělské revoluce, která právě nastala. Pojďme si společně ujasnit čím vším už zemědělství v minulosti prošlo.

1. Revoluce v zemědělství

Počátky první zemědělské revoluce souvisejí s příchodem prvních traktorů a mechanizace. Dokonce jsme již o nich psali v jednom z minulých článků. Použití traktorů navždy změnilo zemědělství. Vynález prvního traktoru a řady dalších zemědělských strojů hospodaření značně usnadnil. Zvýšila se intenzita obdělávání půdy a sedláci začali dosahovat mnohonásobně vyšších výnosů a produkovat mnohem více tolik potřebných potravin. Díky této první “revoluci” dokázalo zemědělství zabezpečit dostatečné množství potravin pro stále rostoucí populaci naší planety. Další revoluce na sebe nenechala dlouho čekat. Tušíte, jaká to byla?

2. Zelená zemědělská revoluce

Během této změny se zemědělství opět o krok posunulo. Tato revoluce je spjatá s pěstováním nových, odolnějších a výnosnějších odrůd. Kromě toho se začaly používat nové zemědělské techniky. Všechny tyto činnosti začaly v průběhu 60. let a jejich cílem bylo opět nasytit stále se zvyšující poptávku. Bylo potřeba pěstovat odrůdy, které byly schopny poskytnout mnohem větší výnosy a zároveň byly mnohem odolnější vůči různým chorobám a škůdcům.

Chci vyzkoušet eAgronom

3. Revoluce – precizní či přesné zemědělství

Počátky precizního zemědělství můžeme datovat do roku 1970, ale jeho hlavní vývoj nabral na síle až v 90. letech, kdy se začaly používat satelitní systémy GNSS v zemědělských strojích. Dalším krokem ve vývoji byla dostupnost satelitních a leteckých snímků polí, přesná předpověď počasí, možnost přesné aplikace dávky hnojiva či postřiku a měření konkrétního stavu rostlin čidly a senzory.

Transformace a automatizace zemědělství vedla ke sběru a zpracování mnoha údajů a vytvoření tzv. topografických map polí, díky kterým bylo možné sledovat každou část pole a podle toho aplikovat přesné setí a použití vhodného množství hnojiva. Více jsme o přesném zemědělství psali zde.

A v čem spočívá 4. zemědělská revoluce?

Jejím hlavním cílem je digitalizace zemědělství, které momentálně probíhá v současné době. Věřte tomu nebo ne, ale celý obor se těší velké změně.

Základním aspektem této “revoluce” je komunikace mezi zemědělskými stroji a sedláky. Každé zařízení či stroj má množství senzorů, které jsou non-stop připojené na internet. Díky tomu je možné sledovat všechny činnosti před, během či po práci na poli. Získaná data jsou odesílána do softwaru pro správu zemědělského statku. Ten data následně zanalyzuje a zobrazí nejlepší řešení pro agronoma či majitele zemědělského podniku.

Digitální zemědělství

Nejdůležitější pilíře zemědělství 4.0

V zemědělství 4.0 je nedůležitějším nástrojem sedláka smartphone, tablet nebo počítač, ve kterém pozoruje celý statek. Vidí různé možnosti rozhodnutí a program doporučuje ty nejlepší na základě pokročilých algoritmů a sběru dat.  Na závěr se zemědělec rozhodne právě na základě těchto informací, a ne pouze podle pocitu.

Podle zprávy „Towards Smart Farming report“ (překl. Směřujeme k chytrému zemědělství) výzkumná společnost Beecham zjistila, že použití chytrých přístrojů a přístup k internetu může zvýšit produkci potravin až o 70 %.

Chytré vodohospodářství

Využívání a hospodaření s vodou na zemědělských statcích je důležitým aspektem zemědělství. Asi 70 % z celkového množství vody spotřebované na světě se používá v zemědělství. A asi 60 % vody určené k zavlažování se vypaří do atmosféry, zmizí v říčních tocích nebo neefektivních způsobech hospodaření s vodou. Chytrá řešení vám umožní pečlivě sledovat a upravovat spotřebu vody na statku. Vody je stále méně, takže toto téma bude stále aktuálnější.

Chci vyzkoušet eAgronom

Sledování počasí a klimatu

Emise skleníkových plynů ze zemědělských zdrojů se za posledních 50 let zdvojnásobily, ale podle následných prognóz bude toto číslo i nadále růst. Změna klimatu, nadměrné srážky a povodně, sucha, požáry a další extrémní povětrnostní podmínky způsobují zemědělství obrovské ztráty. Technologie pro sledování předpovědi počasí umožňují sedlákům se lépe připravit na bouři či sucho a tím minimalizovat možné škody. Dnes má většina statků vlastní meteostanici, díky které počasí pečlivě monitoruje a činnosti na polích podle toho plánuje.

Ochrana proti škůdcům

Většina zemědělců dnes hlídá výskyt škůdců monitorováním vizuálních signálů či využívají služeb externího specialisty. Je to vcelku nákladná a pracná metoda, která postrádá systematičnost, což znemožňuje reagovat na případné rozšíření rychle – v reálném čase. A rychlost je v případě škůdců zásadní podmínkou úspěchu.

V zemědělství 4.0 se monitorování škůdců provádí na dálku. Nejprve shromažďováním a porozuměním všech údajům o činnosti škůdce, jeho lokalitě a vzorcích výskytu. Příkladem je kombinace pastí k detekci specifických hladin škůdců a pak automatizace monitorování a shromažďování dat, aby bylo možné provádět přesnější a rychlejší nápravu. Zemědělcům budou pomáhat senzory a čidla umístěná na polích.

Zemědělství 4.0

Mapování a drony

Satelitní navigace, automatické drony a bezpilotní letadla mohou zemědělcům pomoci při mapování jejich pozemků. Mapování může v reálném čase odhalit změny v půdě i vegetaci a určit stav vlhkosti půdy. Drony dnes dokážou rostliny i přímo zavlažit. Integrované mapování mnoha různých částí polí a sledování různých faktorů umožňuje identifikovat problémy a eliminovat případné problémy, což může vést k vyšším výnosům konkrétní plodiny. Stejným způsobem bude brzy možné aplikovat postřiky či hnojiva – přesně, šetrně a automaticky. Nezní to skvěle?

Chci vyzkoušet eAgronom

Programy pro řízení statků

Informace shromážděné pomocí senzorů a chytrých čidel jdou do centrálního programu pro řízení celého statku. Stroje a senzory, které sledují kvalitu půdy, stav plodin, počasí a použití pesticidů
v kombinaci s vhodným softwarem pro ukládání a zpracování těchto dat dávají šanci na lepší správu a zvýšení efektivity celé zemědělské produkce.