Rozdělování polí nad 30 ha – co nás vlastně čeká…?

V dnešním článku vám přineseme podrobné informace, které se týkají rozdělování erozně ohrožených pozemků s rozlohou vyšší než 30 ha. Od 1. 1. 2020 čeká mnoho zemědělců velká změna. Dle nového standardu DZES 7d se musí mnoho zemědělců opět přizpůsobit novým podmínkám. A pozor – plnění nových podmínek je třeba zohlednit již nyní pro osevy ozimu 2019, aby v následujícím vegetačním období 1. 6 – 31. 8. 2020 byly nové podmínky dodržené a splněné.

Chci vyzkoušet eAgronom

Mnoho z vás si pravděpodobně nyní pokládá otázku, co to je standard DZES 7d a co je jeho cílem?

Hlavním cílem tohoto standardu je vylepšit strukturu naší krajiny, zlepšit biodiverzitu a celkové zadržování vody v krajině. V souvislosti s DZES 7d je třeba si uvědomit, že se jedná o první “významnější” vlaštovku v případě těchto změn, která se zaměřuje na nejprve na plochy silně erozně ohrožené. Další změny je třeba očekávat brzy – v následujících letech.

Pozor, pozor. Díly půdních bloků větších jako 30 ha (dále jen DPB) vedené jako “orná půda” nesmí být osety/osázeny jednou plodinou. Tyto velké pole nad 30 ha je nutné dále dělit a to buďto:

  • Ochranným pásem se zasetými pícninami
  • nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m

Dle webu eAgri.cz existuje několik variant rozdělení, které doporučují, abyste nové podmínky dodrželi.

Rozdělování polí nad 30 ha

Velké pole s jednou plodinou viditelně rozdělíte ochranným pásem

Plocha s rozlohou vyšší než 30 ha a osetou jednou plodinou se viditelně rozdělí ochranným pásem o šířce minimálně 22 m (toto je minimální šířka ochranného pásu) a na tuto plochu pásu se umístí pícniny nebo plodiny pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 NV 50/2015 Sb.

Tyto plodiny jsou například:

hořčice
hrách (a to včetně pelušky)
jetel
komonice
pohanka
proso
ředkev
svazenka
štírovník
tolice (a to včetně vojtěšky)
vikev
kopr
koriandr
len
řeřicha,
trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin
nebo směs výše uvedených plodin

Vzniknou tak dvě plochy o maximální rozloze 30 ha plus pás o minimální šířce 22 metrů osetý plodinou či mixem plodin z výše uvedeného seznamu.

Více plodin vedle sebe

Na velkých polích můžete pěstovat více plodin vedle sebe, ale musíte je rozdělit jinou plodinou o šířce pásu minimálně 110 m. Pro vysvětlení. Lze takhle pěstovat na velkých polích jednu plodinu jako tomu bylo dosud, ale místo ochranného pásu tyto pole rozdělíte jinou plodinou, pokud pro toto rozdělení máte prostor.

Rozdělování polí jak na to 30 ha

V neposlední řadě je třeba upozornit na rozdělování polí v případě mnoha plodin. Každá plodina by měla být na polích zastoupena max. do plochy 30 ha. V případě rozdělování polí je třeba přihlédnout k vnějším i vnitřním krajinným prvkům a dle nich plodiny naplánovat.

Chci vyzkoušet eAgronom

Víte, že vhodné plánování k tomuto rozdělování je možné dělat pomocí eAgronomu? Pokud začnete eAgronom používat, tak s jednou z prvních funkcí, se kterou se budete muset seznámit je náš půdní deník, kde najdete vše od map polí, po plánování jednotlivých plodin pro konkrétní sezóny na konkrétních polích. Podívejte se do půdního deníku nyní. Případně eAgronom rovnou vyzkoušejte zdarma. Ulehčí vám mnoho práce a plánování do budoucna. Mapy jsou přehledné.

Kdy se podmínka nemusí plnit?

1. Pokud je DPB erozně neohrožený – pokud je v Lpisu celý zelený, tak máte zatím vyhráno

2. Pokud na poli pěstujete již dusík vázající plodiny například:

bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec.

Pro splnění podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními
plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 % (lze započítat do greeningu s váhovým koeficientem. Plocha dusík vázající plodiny nemusí být na celém DPB, pokud plocha druhé plodiny bude menší než 30 ha.

Chci vyzkoušet eAgronom

3. Na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb.: Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky chocholaté, s případným omezením této možnosti do budoucna.

Důležité upozornění. Tento článek je pouhým stručným souhrnem všech doporučení. Pro přesné informaci kontaktujte akreditované poradce ministerstva zemědělství. Více informací najdete na webu eAgri.cz případně v příslušných zákonech.