Přesné zemědělství – co to je a jaké jsou jeho výhody pro zemědělce?

Technologie radikálně mění náš život v různých oblastech. Telefon se stal takřka prodloužením ruky a počítač je základním vybavením každé domácnosti. Nové technologie v zemědělství se staly samostatným odvětvím zemědělské ekonomiky. V posledních letech je stále populárnější tzv. přesné zemědělství, které spočívá v měření a aplikaci specifických činností pro konkrétní plodinu/pole s přesností až na několik centimetrů. Jak je toho možné dosáhnout?

Není to tak dlouho, kdy při obdělávání polí čeští sedláci používali běžně hospodářská zvířata jako například koně. Dnes na polích spíše zahlédnete traktory a kombajny. Ale nebude to dlouho trvat a kombajny a traktory doplní drony, které budou zemědělcům více pomáhat a o poli efektivně zjišťovat více informací ze vzduchu. Moderní zemědělství, v současnosti také označované jako zemědělství 4.0 či přesné zemědělství je přístup, který kombinuje lepší, efektivnější a chytřejší provozování zemědělského podniku. Díky podrobnější znalosti vlastních pozemků a v kombinaci se správným systémem využívající automatizaci činností se stává řízení zemědělského podniku mnohem jednodušší a hospodárnější.

Chci vyzkoušet eAgronom

I přesto, že přesné hospodářství není úplnou novinkou, tak jeho adaptace není příliš rychlá. Mnozí zemědělci jsou často zastánci starých, tradičních řešení. Myslíte si, že se situace v brzké době změní a že zemědělci otevřou pomyslná vrátka novým technologiím?

Přesné zemědělství v ČR

Co to je “přesné zemědělství”

Přesné zemědělství je novinkou 21. století a jeho rozšíření souvisí s používáním přesných satelitních systémů pro sledování zemědělské techniky. Přesné zemědělství dokáže data z těchto systému kombinovat a s pomocí leteckých snímků, senzorů a postřiků dokáže naprosto přesně odhadnout potřeby půdy na základě senzorů a dat. To vše skombinujte s perfektní předpovědí počasím a aktuální polohou a výsledkem je neuvěřitelné mocný nástroj pro efektivní hospodaření. Tato automatizace v zemědělství vedla ke sběru a zpracování různých dat. Díky přesnému zemědělství se tvoří přesné topografické mapy, sleduje se každý centimetr půdy včetně jeho složení a potřeb hnojení. I tohle všechno přesné zemědělství umí.

Hlavním cílem přesného zemědělství je optimalizace nákladů a zvýšení ekonomického zisku zemědělského podniku. Vedlejším, ale ne nepodstatným efektem, je nižší spotřeba agrochemických přípravků, což se promítá do nižších nákladů a menšího zásahu do životního prostředí.

Přesné zemědělství spočívá v měření půdních podmínek v terénu a sledování jejich variability. S pomocí moderních přístrojů a programů je celé pole rozdělené do mnoha sekcí a je podrobně analyzováno. Data získaná pro každou častá se odešlou do programu, který analyzuje přijatá data a poté upraví dávkování pro každý kousek pole zvlášť.

Jak s přesným zemědělstvím začít?

Mnoho zemědělců se ptá, jak vlastní s tímto typem zemědělství začít.

Nejprve dobře poznejte své pole

Chcete-li zvolit správné kultivační techniky, musíte nejprve perfektně znát svou vlastní půdu. Proto před zavedením přesného zemědělství je nutné provést mapování a kompletní půdní rozbor celého pole.

Jednou z možností, jak poznat variabilitu pole z hlediska obsahu minerálů a živin, je provést podrobné mapování půdy. Prvním krokem je změření plochy pomocí GPS nebo pomocí jiného softwaru založeného na satelitním snímkování. Toto řešení vám dále umožní dělení pole na mnohem menší části. Půdní typ lze částečně zkoumat radarem, ale pro získání úplného obrazu obsahu živin v půdě je nutné odebrat vzorky půdy z každé malé části pole. Jak jistě víte, pole se mohou v různých částech velmi lišit. A také se často liší 🙂

Přesné zemědělství v ČR

Souhrnný vzorek by se měl skládat z mnoha půdních vzorků z různých částí pole (celá plocha by měla být relativně homogenní z hlediska půdních vlastností). Po odebrání vzorků půdy je můžete na rozbor odeslat do laboratoře, která provede podrobný rozbor.

Jakmile budete znát všechny výsledky půdních vzorků, musíte je zadat do příslušného softwaru, který dokáže zkombinovat půdní data s mapami.

Chci vyzkoušet eAgronom

Každá část pole je jedinečná

Díky odhalení kvality půdy a množství živin v ní mohou zemědělci přesněji upravovat množství použitých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Rovněž se vám budou lépe vybírat nejlepší agrotechnické postupy, které zohlední různorodost úrodnosti půdy a zlepší tak výsledky celého pole.

Monitoring pole

Monitorování v terénu je možné díky moderním zemědělským strojům v kombinaci s moderními satelitními systémy jako jsou GPS a GNSS. Atraktivní možností pro mnoho zemědělců je využití dronů v zemědělství, což usnadňuje sledování a kontrolu podmínek v terénu přímo v reálném čase na poli ze vzduchu.

Data lze samozřejmě sbírat různými způsoby. Jedním z nich je montáž senzorů v kombajnech, traktorech nebo jiných zemědělských strojích vybavených systémem GPS. Snímače v reálném čase měří vše od hladiny chlorofylu po obsah vody v rostlinách.

Dobrý program by měl být založen na předpokladu, že se každý segment půdy může časem měnit. Proto je velmi důležité sledovat vlastnosti půdy a plodin, jakož i podmínky prostředí a aktuální počasí v reálném čase a průběžně.

Co stojí za to měřit a monitorovat?

 • fyzikální vlastnost půdy
 • chemické vlastnosti půdy
 • onemocnění rostlin
 • výskyt škůdců nebo plevele
 • plánované výnosy
 • reálné výnosy
 • teplotu
 • srážky a sluneční svit
 • vítr
 • vlhkost půdy

Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout kombinací několika programů, které mohou posílit pozitivní účinky zavedení přesného zemědělství.

Přesné zemědělství v ČR

Řízení farmy a přehled vašich polí a celá byrokracie okolo toho včetně množství dat je s pomocí našeho softwaru pro zemědělce jednodušší – eAgronom využívá satelitní mapu pozemků, která vám usnadní správu polí, pomůže naplánovat hnojení a další agrotechnické postupy. Přečtěte si nyní náš článek, jak kvalitní mapové podklady vám mohou značně zjednodušit správu zemědělského podniku a všech polí. Celý článek najdete zde.

Vytvořte si vícerozměrné mapy polí

To nás přivádí k dalšímu kroku, kterým je vytvoření terénních map. Data sledovaná softwarem se přenášejí do systému, který jej díky satelitní navigaci umisťuje do specifického rastru. Každé “měření” s daty je uloženo jako jednovrstvá mapa. S časem, kdy se sledované faktory mění, se vytvářejí vícerozměrné mapy, které jsou vzájemně na sebe navrstveny, díky čemuž se obraz pole stává víceúrovňovým.

Tvořte rozhodnutí na základě výsledků monitoringů a analýz

Všechna shromážděná data by byla bez závěrečného kroku – kompletní analýzy, zbytečná. Analýza sledovaných faktorů a vytvořených algoritmů napomáhá vypracování prognózy variability polních podmínek a stavu půdy v jednotlivých měsících nebo ročních obdobích.

Chci vyzkoušet eAgronom

Vývoj map a jejich analýza je možná díky softwaru GIS (Geographic Information System), geografickému informačnímu systému.

Na základě shromážděných informací používají vaše zemědělské stroje využívající navigační systém vhodné dávky osiva nebo chemikálií, které jsou přizpůsobeny potřebám vybraného úseku pole, někdy s přesností až několika centimetrů. To umožňuje nejen šetřit peníze, ale také to pozitivně ovlivňuje úrodnost půdy a zlepšuje to celkové vlastnosti životního prostředí, protože půda přestává být nadměrně zatěžována.

Výhody využití nových technologií v zemědělství

 • pochopení provozu farmy
 • spolehlivé predikce variability polních podmínek
 • jednodušší rozhodování
 • sledování změn v reálném čase
 • použití zemědělských produktů pouze v nezbytných množstvích (zamezení předávkování)
 • zlepšení úrodnosti půdy a zemědělských produktů
 • lepší využívání zdrojů životního prostředí
 • větší úspory financí

Chci vyzkoušet eAgronom

Přesné zemědělství a všechny moderní programy pro zemědělce značně zjednodušují provozování zemědělského podniku. Vzhledem k velkým klimatickým změnám, které mají za následek sucha, povodně nebo bouře, čelí zemědělci velkému problému extrémního počasí. Nové technologie mohou být záchranou díky svým schopnostem snížit ekonomické ztráty. Dokážou spolehlivě predikovat variabilitu obsahu minerálů v půdě a snižovat tak reálné dopady různých přírodních podmínek.