Pozemkové úpravy – základní seznámení

V dnešním článku vám představíme pozemkové úpravy a všechny související pojmy, které v souvislosti s nimi hledáte. Kromě toho zmíníme a ve stručnosti uvedeme program obnovy venkova, který s touto problematikou významně souvisí. Cílem dnešního článku je srozumitelně a stručně popsat to, o čem řada lidí slyšela, protože pozemkové úpravy nejsou žádnou novinkou. Mnoho z vás, ale neví, co přesně se za tímto pojmem skrývá. Pojďme se na to podívat pěkně od začátku.

Chci vyzkoušet eAgronom

Program obnovy venkova

Tento vládní program funguje v České republice již od roku 1991. Od té doby je jedním z hlavních nástrojů naší vlády pro rozvoj vesnic, venkova, malých měst a zkrátka obecně prostoru, který k těmto lokacím neodmyslitelně patří. Od jeho spuštění je mimořádně úspěšný. Díky skladbě programu obnovy venkova se do něj již zapojilo mnoho lidí – od starostů počínaje, po lokální firmy, ale i běžné obyvatele a vlastníky pozemků ve venkovských oblastech. Stát zejména prostřednictvím dotací za necelých 30 let od spuštění nepumpoval do českého venkova miliardy Kč. Cílem je v roce 2019 podpora menších obcí do 3000 obyvatel. Na webu ministerstva pro místní rozvoj se všichni žadatelé mohou dozvědět více. Realizací tohoto programu je podpořen dynamický růst všech zapojených obcí do tohoto programu. V současné fázi tj. od roku 2014 do roku 2020 je naplánováno venkov podpořit více jako 3 miliardami Kč a z toho je přibližně 75 % z prostředků EU. Více jak polovina prostředků určených pro tento program jde na ochranu životního prostředí a konkurenci schopnost místních firem. Bez podpory

Co to jsou pozemkové úpravy a jak souvisí s webem eAgri

Pozemkové úpravy úzce souvisí s Programem pro rozvoj venkova, protože mají podobné cíle. Lze je charakterizovat jako soubor činností, jehož cílem je nově uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Pro úplnost je nutné dodat, že by všichni zúčastnění měli konat ve veřejném zájmu a samozřejmě i v zájmu životního prostředí a krajiny. Pozemkové úpravy je nutné chápat jako činnosti, které v dlouhodobém horizontu naší venkovské krajině dodají vše potřebné pro kvalitní prostředí, jak pro nás tak pro zvířata. Jsou systémem pro udržení přírodní rozmanitosti a udržitelného zemědělství. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že jejich cílem je také zlepšit vodohospodaření v naší krajině. Tzn. v době dlouhých a suchých období zajistit lepší zadržování vody a v případě povodní zase co nejméně komplikovaný odtok a vsakování s ohledem na krajinou a konkrétní prostředí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Pokud byste hledali aktuální informace o pozemkových úpravách na webu eAgri, tak zamiřte nejprve na web Státního pozemkového úřadu, kde v současnosti najdete nejvíce informací. Na samotném webu eAgri toho moc není. To ale neznamená, že je nepoužitelný.

Proč vlastně musí k pozemkovým úpravám docházet? Česko patří mezi vyspělé země, které se vlastní krajino tvorbou intenzivně zabírají již od dob Rakouska-Uherska. K těmto úpravám docházelo a pravděpodobně i docházet bude. Česko je navíc specifickou zemí, protože za dob komunismu bylo mnoho polních cest zrušeno, přirozené remízky byly vymýceny a již od revoluce tedy postupně dochází k nápravám. V posledních letech je tato otázky díky klimatickým změnám a erozi české půdy ještě aktuálnější.

pozemkové úpravy komplexní

Pokud vás zajímají podrobnější vědecko-technické informace, tak vám doporučí zajít do archivu časopisu “Pozemkové úpravy”, který najdete zde na webu eAgri. Na stejnojmenném webu také najdete přehlednou mapu, kde zrovna jaké pozemkové úpravy probíhají či jejich aktuální fázi.

Komplexní či jednoduché pozemkové úpravy

V současné době existují 2 hlavní formy pozemkových úprav. Jednoduché či komplexní.

Jednoduché pozemkové úpravy jsou:

  • řešení majetkové či uživatelské na malé části území
  • upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, dokončení scelení pozemků
  • časově omezený nájem či zatímní bezplatné užívaní

Jejich hlavní účel je vyčlenění půdy jednotlivým hospodářským subjektům a měl by mít za cíl vytvoření vhodných podmínek pro hospodaření těchto subjektů.

Kromě nich ale máme i komplexní pozemkové úpravy. Ty fungují trochu na jiném principu. Komplexní pozemkové úpravy řeší komplexně celé území (zpravidla katastrální území).

pozemkové úpravy jednoduché

Z hlediska řešení se věnují problému komplexně:

  • majetkové
  • protierozní ochrany
  • vodohospodářské
  • ekologické

Pokud budete hledat pozemkové úpravy v mapě zmíněné v předchozím odstavci, tak na toto dělení určitě také narazíte v praxi.

Chci vyzkoušet eAgronom

Cílem tohoto článku bylo stručně vysvětlit Program obnovy venkova a jakou roli v něm hrají komplexní či jednoduché pozemkové úpravy. Pokud vás tato problematika zajímá, tak vydržte sledovat náš zemědělský blog a brzy se dozvíte více informací.