Digitální zemědělství v Česku a jeho budoucnost

Zemědělství má v České republice více jak staletou tradici. V dnešním článku se podíváme na programy a cíle českého Ministerstva zemědělství, které české zemědělství posunou směrem k moderním digitálním trendům v následující desetiletce a představíme vám výsledky průzkumu agentury Ipsos, který proběhl mezi farmáři začátkem letošního roku, ale zprávy z něj byly veřejnosti prezentované až nyní – v srpnu 2019.

České zemědělství do roku 2030 a jeho hlavní a vedlejší cíle

Aby se české zemědělství i nadále rozvíjelo, tak Ministerstvo zemědělství stanovilo hlavní pilíře, které by mu měly udávat směr v dalším desetiletí až do roku 2030.

Chci vyzkoušet eAgronom

Mezi hlavní vize českého Ministerstva zemědělství je:

 • Potravinové zabezpečení na úrovni národní i celoevropské
 • Energetická a potravinová soběstačnost – zlepšení dopadu na přírodní zdroje
 • Efektivnost a konkurenceschopnost českého zemědělství – celkové zlepšení

Digitální zemědělství je budoucnost

Moc dobře si uvědomujeme, že půda – české pole, lesy a příroda celkově i s živočichy, kteří zde žijí, jsou pro nás nezbytnou součástí celého koloběhu, bez něhož ani české zemědělství nemůže dobře fungovat. Proto pečlivá ochrana a citlivé obhospodařování s přihlédnutím k současným změnám klimatu je hlavním cílem, který výše i níže zmíněné body plně podporuje.

Další strategické cíle, které Ministerstvo zemědělství vydalo jsou:

 • Rozvoj a využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie
 • Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu – celková podpora farmářských rodin a menších zemědělců
 • Rozvoj a využití digitálního zemědělství ve prospěch reálné konkurenceschopnosti
 • Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství
 • Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj krajiny

Následně také ministerstvo vydalo různá opatření, která by měly vést k naplnění výše popsaných cílů. Ty nejvýznamnější jsou:

 • Využití plateb vázaných na produkci k podpoře stavu zvířat
 • Podpora různých odbytových organizací
 • Pokračující modernizace podniků, včetně závlahových systémů, s důrazem na technologické inovace
 • Podpora mladých začínajících zemědělců přímými platbami
 • Přizpůsobování zemědělského školství (rozsah, struktura, náplně oborů) potřebám zemědělské praxe
 • Podpora krytí vybraných zemědělských rizik
 • Posílení vazeb mezi městem a venkovem prostřednictvím potravin (např. mléko do škol) a vzdělávacích programů pro žáky městských škol (návštěvy farem)
 • Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků pro snížení rizika

Chci vyzkoušet eAgronom

Digitální farma a proběhlé výzkumy ohledně tohoto tématu

V srpnu letošního roku byly prezentovány výsledky výzkumu, který měl za hlavní cíl zmapovat využívání moderních technologií v menších zemědělských podnicích a rodinných farmách. Sekundárním cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je přístup těchto zemědělcům k digitalizaci v jejich oboru.

Digitální zemědělství

Hlavní závěry proběhlého průzkumu:

 • Většina dotázaných si pod pojmem digitalizace zemědělství dokáže představit konkrétní činnosti s ní spojené
 • Většina dotázaných již nějaké konkrétní technologie v zemědělství využívá
 • Hlavní investice testované skupiny vedly do modernizace strojů a technologií, které měly za cíl usnadnit/snížit fyzickou námahu v práci
 • Nicméně konkrétně do automatizace, robotizace a digitalizace nějakých činností investovalo pouze 20 % dotázaných
 • Hlavním přínosem pro dotazovanou skupinu bylo nahrazení pracovní síly. V zemědělství je neustále nedostatek vhodných pracovníků a rok od roku je situace horší.
 • Nejčastěji informace o nových technologiích zemědělci hledají na internetu, v novinách a během osobních školení
 • Většina drobných zemědělců využívá “Portál farmáře” a skoro všem tento portál přijde přínosný.

Pro digitální zemědělství se někdy používá také termín přesné zemědělství či zemědělství 4.0. Tento termín je používán proto, že většina zemědělců si nyní pod těmito pojmy představí technologie, které souvisejí s technologiemi GPS a satelitní navigace. Tato domněnka se i potvrdila v průzkumu realizované společností IPSOS. Hned v závěsu zemědělci uváděli využívání mapových systému a meteostanic pro naprosto přesnou předpověď počasí. Kromě GPS jsou i tyto technologie pro současné zemědělce stěžejní pro každodenní práci.

Z hlediska množství investic většina dotázaných uvedla, že investovali do moderních technologií “alespoň něco”. Hned druhá nejobvyklejší odpověď byla do 100 000 Kč či do 300 000 Kč. Jako hlavní přínos těchto investic je považováno již zmiňované nahrazení pracovních sil, kterých je v oboru nedostatek.

Zajímavá byla odpověď na otázku, jak tito farmáři sledují data o produkci. Pouze 32 % uvedlo že přes počítač/mobil či jinak. U zemědělských podniků s více než 50 pracovníky toto číslo vzrostlo na 69 %. To znamená, že analýzu dat a všech vstupů mají spíše větší podniky s komplexní infrastrukturou.

Chci vyzkoušet eAgronom

Co závěrem?

Z článku jasně vyplývá, že čeští zemědělci mají povědomí o moderních technologiích, ale praktickou zkušenost mají spíše větší firmy s více zaměstnanci a s vlastním technologickým zázemím. Všichni považují moderní technologie za přínosné, zejména v kontextu přesného zemědělství. V současné době se investuje spíš do modernějších strojů, kde zemědělci vidí přímo úměru v ušetření fyzické práce nebo kompletní nahrazení pracovních sil. Do budoucna budeme pravděpodobně vidět přeliv a ochotu zkoušet i více různých vysloveně digitálních řešení i od menších farmářů. České ministerstvo zemědělství tento trend podporuje zejména proto, že se díky novým technologiím zvýší konkurence schopnost českých zemědělců.