Biopásy – proč byste o nich měli také uvažovat

Intenzivní zemědělství prováděné především za minulého režimu zanechalo na naší krajině nesmazatelné šrámy. Rozorávání mezí a cest patřilo bohužel k smutné minulosti českého zemědělství v období komunismu, a proto dnes volně žijící živočichové nemají místa pro hnízdění a ani dostatek potravy pro přežití. Chybí jim přirozený úkryt a orientační body, kam se mohou v případě potřeby přesunout či ukrýt. Naším cílem by mělo být českou krajinu dostat do takového stavu, ve kterém bude dostatek prostoru pro kvalitní zemědělství a zároveň i místo pro živočichy, bez kterých by z české přírody zmizel život úplně. Abychom mohli život do české krajiny postupně navracet, tak jednou z možností, jak toho dosáhnout, je zakládání biopásů.

Chci vyzkoušet eAgronom

Co to jsou biopásy

Biopás je menší “pole” o šířce více než 6 m. Jeho struktura i umístění se řídí konkrétními předpisy, ale nejčastěji je zakládán na krajích půdních bloků či mezi nimi. Aby se biopás stal biopásem i z hlediska zákona, tak je důležité jeho správné umístění a zejména mix použitého, předepsaného osiva. Biopás zůstává na vašich zemědělských pozemcích minimálně celý rok anebo dokonce několik let po sobě.

pole a vdálce biopásy

Jaké jsou výhody biopásů

Tvorba biopásů má pro českou krajinu široce pozitivní dopad. V prvé řadě je jejich význam v pestrosti, kterou poskytují. Jak pestrosti krajinné z hlediska rostlin a poskytnuté potravy, tak z hlediska živočichů, kteří v nich žijí a přímo z jejich existence profitují.

Hlavní výhody biopásů pro krajinu jsou:

 • Dělají krajinu pestřejší a rozmanitější.
 • Poskytují různou potravinu pro zvířata a to zejména ptáky.
 • Jsou zdrojem pylové snůšky pro včely.
 • Poskytují úkryt pro různou zvěř.
 • Různorodá strava pro zvěř, která má i po sklizni k dispozici kvalitní potravu.
 • Často jsou biopásy úkrytem pro mláďata.

Nicméně ani zemědělci jejich založením nepřijdou zkrátka. Hlavním lákadlem jsou poskytnuté dotace. Každý rok dostanete přidělenou dotaci podle počtu ha a zvoleného druhu biopásu (viz. níže). Hlavním cílem této dotace je zemědělci kompenzovat náklady spojené s výsevem a také by měla nahradit příjmy z orné půdy, kterou tento biopás zabírá. Kromě toho tyto biopásy zemědělcům pomáhají půdu chránit proti její erozi a i z hlediska vodohospodářství v krajině mají pozitivní efekt. V neposlední řadě jsou častými obyvateli těchto biopásu predátoři některých škůdců, kteří následně mohou sloužit jako přirozená ochrana rostlin.

Kde je umístit

Umístění biopásů přesně upravují podmínky poskytnuté dotace. Obecně je vhodné tyto pásy umísťovat na kraji půdních bloků (podél mezí, stromořadí, lesů či remízků; podél větrolamů, polních cest (pozor ne silnic I. a II. třídy a podél vodotečí), ale také uvnitř půdních bloků jako propojení mezi různými krajinnými prvky. Při zákládání biopásů ovlivňujetete celkový vzhled krajiny, tak je dobré rozhodnutí neunáhlit a vše řádně promyslet.

Chci vyzkoušet eAgronom

Dotace na biopásy

V současné sobě je výše podpory 670 EUR/ha v případě krmného biopásu. V případě nektarodárného biopásu to je to 591 EUR/ha. Každým rokem se prostřednictvím žádostí rozdělí desítky milionu Kč ze zdrojů EU, která tento druh zemědělské dotace přímo podporuje.

zemědělská krajina biopásy

Nektarodárné a krmné biopásy prakticky a ve zkratce

Abyste mohli dotace na biopásy využívat, tak musíte splnit následující pravidla:

 • Minimální výměr zemědělské orné půdy činí 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů na žadatele (dle LPIS)
 • 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o hospodaření v územích
  národních parků nebo chráněných krajinných oblastí
 • Založení pásů musíte stihnout do 15. června
 • Následně necháte porost vyrůst a bez zásahu ho necháte do 31.3 následujícího roku. Poté ho v období od 1. 4 do 15. 6 posečete
 • Biopás musí být nejméně 6 a nejvýše 24 metrů široký a nejméně 30 m dlouhý
 • Jeho souhrnná plocha může být maximálně 20 % rozlohy příslušného pole
 • Měl by se nacházet při okrajích pole nebo uvnitř pole ve směru orby
 • Nezapomeňte ho umístit nejméně 50 m od silnice (I. či II. třídy) či od dalšího biopásu
 • Biopás necháme na ploše minimálně 2 a maximálně 3 roky s každoroční sečí a odklizení biomasy
 • Výsev musí být proveden do 24 měsíců od vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazující kvalitu osiva dle zákona

Aktuální podmínky se mohou od tohoto článku lišit, takže vždy předem čtěte přímo informace vydané na web eAgri.cz.

Hlavní rozdělení těchto biopásu je na krmný a nektarodárný biopás a toto rozdělení si popíšeme níže.

Krmný biopás

Krmný biopás obsahuje krmnou směs osiva, které se skládá z povinných druhů a volitelných druhů.

Mezi povinné druhy osiva patří:

 • jarní obilovina (oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní)
 • proso seté
 • kapusta krmná
 • pohanka obecná

a dále musíte do směsi přidat nejméně 2 volitelné:

 • slunečnice roční
 • lesknice kanárská
 • svazenka vratičolistá
 • len olejný
 • bobovité (peluška, hrách, bob koňský)
 • lupina bílá

Chci vyzkoušet eAgronom

Nektarodárný biopás víceletý

Dále bychom se měli podívat na nektarodárný biopás. Nektarodárný biopás se skládá z jetelovin, plodin a bylin. Celková doba závazku pro zemědělce je pro tento typ biopásu 5 let (zakládá se od roku 2015).

Z jetelovin je třeba do směsi použít minimálně 4 druhy možných jetelovin, které by měly zabírat min. 15 kg/ha z celkového množství.

Je možné vybírat z těchto druhů:

 • jetel luční
 • komonice bílá
 • úročník bolhoj
 • vičenec ligrus
 • vikev setá
 • vojtěška setá
 • čičorka pestrá

moderní farmář

Dále je do směsi nutné přidat minimálně 2 druhy plodin. Minimálně 5 kg/ha a maximálně 5 kg z celkového množství

Z plodin můžete použít:

 • hořčice bílá max.1,5 kg/ha
 • pohanka obecná
 • svazenka vratič. max. 1 kg/ha
 • slunečnice roční

Na závěr je nutné do směsi zakomponovat byliny. Musíte použít 1 druh bylin do směsi. Minimálně 2,5 kg ha a maximálně 5 kg/ha z celkového množství. Na výběr máte z:

 • kmín kořenný
 • mrkev krmná
 • sléz lesní
 • divizna velkokvětá

Nektarodárné biopásy jsou pro opylovače dobrým potravním zpestřením. Zdrojem života však zůstává především planá vegetace.

Chci vyzkoušet eAgronom

Tento stručný přehled měl za cíl vám nastínit, zda jsou tyto biopásy pro vás vhodné a co můžete očekávat, abyste na jejich dotace dosáhli. Pro podrobnější informace se informujte na webu eAgri nebo na stránkách příslušných úřadů. Nejpodrobnější příručka, která biopásy popisuje je pravděpodobně v současnosti tato.

Jakými dalšími prostředky můžete krajině pomoci?

Pokud vás toto téma zajímá, tak můžete krajině samozřejmě pomoci i jinými prostředky. Můžete například vysazovat remízky, zeleň a další krajinné prvky. Více informací vám poskytnou pracovníci místních středisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (nature.cz) a finance lze získat například z programu “Péče o krajinu“. Dále je možné zatravňovat erozí zničenou půdu (svažité pozemky, podél vodních ploch či toků. Tyto dotace mají na starosti pracovníci zemědělských agentur a jedná se o enviromentální opatření s předem definovaným finančním příspěvkem.